SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍCH LUXUSNÍCH HODINEK V PŘEDNÁKUPNÍ FÁZI V NĚMECKU

Název práce: Consumer behavior of luxury watch buyers in the pre-purchase phase of the customer journey in Germany
Autor(ka) práce: Möstl, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The prevailing thesis deals with the consumer behavior of luxury watch buyers in Germany during the pre-purchase phase with special focus on digital touchpoints. The aim is to provide a catalogue of measures as recommendation to action to reach the target audience with the right combination of touchpoints. Theory suggests that throughout the whole customer journey consumers encounter contact points with the brand, therefore it is critical for companies to uncover what consumers expect and desire at each point. However, the challenge is to discover the touchpoints that have the biggest positive impact for the brand on the customer to deploy the right resources and disinvest irrelevant ones. The chosen research method on which this master thesis is based on is a secondary literature review supported by a quantitative empirical study in cooperation with the market research agency Responsio GmbH, comprising a sample size of 196 cases. One of the most important findings is that the encountering of touchpoints, occasionally and purposely, has an impact on the mode of purchase (online or offline). It is recommended to invest in magazines (predominantly opinion-formulating) and newspapers as they create the most relevant digital and analogue touchpoints with the potential customers.
Klíčová slova: luxury watch industry; pre-purchase phase; digital touchpoints; consumer behavior
Název práce: SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍCH LUXUSNÍCH HODINEK V PŘEDNÁKUPNÍ FÁZI V NĚMECKU
Autor(ka) práce: Möstl, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním kupujících luxusních hodinek v Německu během přednákupní fáze se zaměřením na digitální dotykové body. Cílem je poskytnout seznam opatření a doporučení pro oslovení cílové skupiny pomocí správné kombinace kontaktních bodů. Teorie naznačuje, že během celé zákaznické cesty se spotřebitelé setkávají s kontaktními body značky, a proto je pro firmy zásadní odhalit, co spotřebitelé v každém bodě očekávají a po čem touží. Nicméně výzva je objevit kontaktní body, které mají největší pozitivní dopad. Pro firmy to je zásadní, protože musí nasadit správné zdroje a neinvestoval do nepodstatných. Zvolenou výzkumnou metodou, o kterou se tato diplomová práce opírá, je sekundární literární rešerše podpořená kvantitativní empirickou studií ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Responsio GmbH, zahrnující 196 případů. Jedním z nejdůležitějších zjištění je, že příležitostné a záměrné setkání s kontaktními body má dopad na způsob nákupu- online či offline. Doporučuje se investovat do časopisů a novin, protože mají nejrelevantnější digitální a analogové kontaktní body s potenciálními zákazníky.
Klíčová slova: Průmysl luxusních hodinek; digitální dotykové body; spotřebitelské chování; předkupní fáze

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2023
Datum podání práce: 27. 7. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: