Předpoklad neomezeného trvání účetní jednotky v českém a mezinárodním pojetí

Název práce: Předpoklad neomezeného trvání účetní jednotky v českém a mezinárodním pojetí
Autor(ka) práce: Líbal, Denis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na teoretické vymezení a následnou praktickou aplikaci předpokladu neomezeného trvání účetní jednotky v České republice i na mezinárodní úrovni. Zmiňuje faktory, které mohou vést k významné nejistotě ohledně ohrožení platnosti tohoto předpokladu. Podrobněji jsou rozebírány také způsoby řešení insolvence včetně jejich účetních dopadů a nutnosti sestavovat mimořádné či mezitímní účetní závěrky. Důležitou kapitolou jsou bankrotní modely a poměrové ukazatele finanční analýzy, které jsou cennými nástroji při predikování zdraví podniku a jeho evaluaci v průběhu podnikatelské činnosti, a to nejen pro podnikatele, ale také pro auditory. Ve finální části je provedena analýza společnosti Müller Technik CZ s.r.o. se zaměřením právě na princip going concern. Dle bankrotního modelu IN95 rozhodně nebylo zdraví podniku uspokojivé, zvláště během pandemie koronaviru a krize po ní. Byly indikovány vážné problémy. Německé mateřské společnosti se sice podařilo získat podporu od jednoho ze svých odběratelů formou sanačního příspěvku, i přesto bylo nutné se uchýlit k učinění rázných opatření, a nakonec dokonce k prodeji celého obchodního podílu.
Klíčová slova: Předpoklad neomezeného trvání; insolvence; going concern; úpadek podniku; konkurs; reorganizace; bankrotní modely; poměrové ukazatele
Název práce: Czech and International Conception of the Going Concern Assumption
Autor(ka) práce: Líbal, Denis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the theoretical definition and subsequently on practical application of the going concern assumption in the Czech Republic and internationally. It mentions the factors that can lead to material uncertainty regarding the threat to the validity of this assumption. The methods of dealing with insolvency are also discussed in detail, including their accounting implications and the need to prepare extraordinary or interim financial statements. Another important chapter is devoted to bankruptcy models and financial analysis ratios, which are valuable tools in predicting the health of a business and evaluating it during performing business activities, not only for entrepreneurs but also for auditors. In the final part of the thesis the analysis of Müller Technik CZ s.r.o. is carried out with a focus on the going concern principle. According to the IN95 bankruptcy model, the health of the company was definitely not satisfactory, especially during the coronavirus pandemic and the crisis afterwards. Serious problems were indicated. Although the German parent company was able to obtain support from one of its customers in the form of a rehabilitation contribution, it was nevertheless necessary to resort to decisive measures and, in the end, even to the sale of the entire business.
Klíčová slova: corporate bankruptcy; reorganisation; bankruptcy models; ratios; insolvency; going concern assumpiton

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2023
Datum podání práce: 15. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83594/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: