Oceňování vybraných položek rozvahy a dopad na finanční pozici komerčních pojišťoven od 1. 1. 2023

Název práce: Oceňování vybraných položek rozvahy a dopad na finanční pozici komerčních pojišťoven od 1. 1. 2023
Autor(ka) práce: Krudencová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je problematika novely účetní legislativy v komerčních pojišťovnách účinná od 1. 1. 2023 v oblasti oceňování a vykazování investic (finančního umístění) a závazků vyplývajících z pojistných smluv (pojistně technických rezerv) v důsledku implementace standardů IFRS 9 a IFRS 17 včetně jejich dopadu na finanční pozici účetní jednotky. Teoretická část práce pojednává o současném legislativním rámci, metodologii standardů IFRS 9 a IFRS 17 (vymezení standardů, jejich klasifikace, oceňování k datu uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni). V praktické části je na konkrétních příkladech ilustrována aplikace obou standardů na oceňování a vykazování vybraných položek rozvahy v odvětví komerčních pojišťoven včetně jejich dopadu na finanční pozici pojišťovny.
Klíčová slova: Komerční pojišťovna; Účetní jednotka; Oceňování; Pojistná smlouva; IFRS 9; IFRS 17
Název práce: Measurement of selected balance sheet items and impact on the financial position of commercial insurance companies from 1 January 2023
Autor(ka) práce: Krudencová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis is the issue of the amendment of accounting legislation in commercial insurance companies effective from 1 January 2023 in the area of measurement and reporting of investments and liabilities arising from insurance contracts as a result of the implementation of IFRS 9 and IFRS 17, including their impact on the financial position of the accounting entity. The theoretical part of the thesis discusses the current legislative framework, the methodology of IFRS 9 and IFRS 17 (definition of the standards, their classification, measurement on initial recognition and subsequently). In the practical part, the application of both standards to the measurement and reporting of selected balance sheet items in the commercial insurance industry, including their impact on the financial position of the insurance company, is illustrated with specific examples.
Klíčová slova: Commercial insurance company; Accounting entity; Measurement; Insurance contract; IFRS 9; IFRS 17

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2022
Datum podání práce: 17. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83297/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: