Rozpočet v řízení podniku

Název práce: Rozpočet v řízení podniku
Autor(ka) práce: Gajarová, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem rozpočet v řízení podniku. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav přípravy rozpočtů a jejich využití v řízení výrobního podniku Danucem Slovensko, konkrétně v jedné z jeho cementáren – Závodu Rohožník, vzhledem k poznatkům popsaným v teoretické části. Dalším cílem je navrhnutí případných doporučení pro zlepšení a zvýšení vypovídající schopnosti rozpočtového procesu. Práce se člení na dvě hlavní části. Teoretická část je zaměřena na problematiku rozpočtového procesu a definování pojmů, které jsou vzhledem k tématu práce relevantní. Praktická část analyzuje stávající stav tvorby rozpočtů ve společnosti. Na základě analýzy je zhodnoceno, že systém a tvorba rozpočtů je ve společnosti dobře nastaven a rozpočty tvoří efektivní nástroj v řízení podniku. Následně jsou uvedena možná doporučení ke zlepšení současného stavu rozpočetnictví.
Klíčová slova: rozpočet; hlavní podnikový rozpočet; tradiční způsob rozpočetnictví; moderní způsob rozpočetnictví; behaviorální dopady
Název práce: Budget in business management
Autor(ka) práce: Gajarová, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of budget in business management. The aim of the work is to analyze and evaluate the current state of budget preparation and its use in the management of company Danucem Slovensko, specifically in one of its cement plants – Rohožník, regarding the knowledge described in the theoretical part. Another goal is to suggest possible recommendations for improving and increasing the reporting ability of budgeting. The theoretical part is focused on the issue of budgeting. The practical part analyzes the current state of budgeting in the company. Based on the analysis, it is evaluated that the system and creation of budgets is well set up in the company and budgets are an effective tool used in the company. Subsequently, possible recommendations to improve the current state of budgeting are given.
Klíčová slova: traditional budgeting; modern budgeting; behavioral aspects; master budget; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2022
Datum podání práce: 16. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83200/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: