Digitalizace a automatizace podnikového treasury v ČR

Název práce: Digitalizace a automatizace podnikového treasury v ČR
Autor(ka) práce: Cabálek, Matouš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s rolí, postavením a fungováním podnikového treasury v České republice. Bude popsán vývoj oblasti treasury v posledních letech a porovnám současný stav treasury v České republice se světem. Cílem tohoto porovnání je identifikace konkrétních míst, kde treasury v České republice za světem zaostává a snaha o případné zdůvodnění. Tato práce se zaměřuje na příležitosti a výzvy pro treasury související s digitalizací a automatizací. Dále se soustředí na podnikové treasury, nikoliv tedy na treasury bankovní, které má svá specifika a zjednodušeně řečeno lze říct, že pojímá téměř všechny činnosti banky jako takové. V rámci podnikového treasury, které může rovněž obsahovat velké množství funkcí, bude důraz kladen primárně na řízení cash managementu. Dále na řízení kurzového a úrokového rizika, nejen v souvislosti, s již zmíněnou digitalizací a automatizací. Mezi řízením měnové expozice (kurzového rizika) a spekulováním na devizových trzích, je velmi tenká hranice, která by však měla být o to důsledněji dodržována. Tomuto tématu bude v práci také věnována pozornost. V praktické části bude na polostrukturovaných rozhovorech s pracovníky financí či treasury poukázáno na stav této oblasti v České republice.
Klíčová slova: Podnikové treasury; automatizace; digitalizace; spekulace; měnová expozice; hedging; optimalizace likvidity
Název práce: Digitalisation and automation of corporate treasury in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Cabálek, Matouš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis, the role, position, and functioning of corporate treasury in the Czech Republic will be introduced. The development of treasury in recent years will be described, along with a comparison of the current state of treasury in the Czech Republic and the global treasury landscape. The objective of this comparative analysis is to pinpoint specific areas where corporate treasury in the Czech Republic lags behind the global standards, while also striving to elucidate the underlying reasons for such disparities. The main point of this study will be the exploration of opportunities and challenges within treasury that are intricately linked to the processes of digitalization and automation. It's worth noting that the focus will be directed solely towards corporate treasury, distinct from bank treasury, which possesses its own unique characteristics. Broadly speaking, bank treasury encompasses virtually all functions inherent to a banking institution. Within the realm of corporate treasury, an emphasis will be placed primarily on the domain of cash management, given its pivotal significance. Furthermore, attention will be devoted to foreign exchange and interest rate risk management, particularly in light of their interconnectedness with the aforementioned trends of digitalization and automation. An essential delineation will be made between prudent currency exposure management, aimed at mitigating exchange rate risks, and speculative activities within foreign exchange markets. This distinction merits careful vigilance. The complexity of this theme will also find a place within this thesis. In the practical segment of the study, the state of corporate treasury in the Czech Republic will be explained through a series of semi-structured interviews conducted with professionals occupying roles within finance and treasury.
Klíčová slova: automation; digitalisation; speculation; corporate treasury; hedging; liquidity optimization; currency exposure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2023
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: