Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad

Název práce: Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad
Autor(ka) práce: Fryček, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá především tvorbou modelů pro analýzu a predikci časových řad finančního charakteru. Pro analýzu finančního aktiva v období 21.07.2020 až 21.07.2022 jsou popsány a konstruovány vybrané třídy modelů. Konkrétně se jedná o lineární model AR(p), a nelineární modely se dvěma režimy určenými pozorovatelnými veličinami – SETAR, LSTAR, ESTAR a modely se dvěma režimy určenými nepozorovatelnými veličinami – MSW. Následně je vybrán nejvhodnější model na bázi Akaikeho informačního kritéria a je proveden odhad budoucího vývoje na období jednoho roku, tedy do 21.07.2023. V závěru práce je pak porovnána účinnost predikce se skutečnými hodnotami a je naznačeno možné využití při reálném investování.
Klíčová slova: model STAR; časové řady; model SETAR; model MSW; diagnostické testy
Název práce: Application of Regime-Switching Models in Forecasting Financial Time Series
Autor(ka) práce: Fryček, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Drahokoupil, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work primarily deals with the creation of models for the analysis and prediction of time series of financial nature. For the analysis of financial assets during the period from 21.07.2020 to 21.07.2022, selected classes of models are described and constructed. Specifically, these include the linear AR(p) model, and nonlinear models with two regimes determined by observable variables – SETAR, LSTAR, ESTAR, as well as models with two regimes determined by unobservable variables – MSW. Subsequently, the most suitable model is selected based on the Akaike information criterion, and an estimation of future development for a period of one year, until 21.07.2023, is performed. In the conclusion of the work, the prediction accuracy is compared with actual values, and potential real-world investment applications are suggested.
Klíčová slova: time series; model SETAR; model STAR; model MSW; diagnostic tests

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2022
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: