Empirické testování vztahu mezi profitabilitou společností a jejich tržními násobiteli

Název práce: Empirické testování vztahu mezi profitabilitou společností a jejich tržními násobiteli
Autor(ka) práce: Doležel, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pláničková, Markéta
Oponenti práce: Zabalueva, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá empirickým testováním vztahu mezi profitabilitou společností a jejich tržními násobiteli. Cílem bylo zjistit, jestli výše ukazatelů profitability společností ovlivňuje jejich tržní násobitele. V teoretické části jsou popsány zkoumané ukazatele rentability a tržní násobitele. Praktická část obsahuje statistické testování vztahu vybraných ukazatelů rentability a tržních násobitelů pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Vztah byl zkoumán v rámci evropského trhu, vybraných zemí a odvětví.
Klíčová slova: tržní násobitele; ukazatele rentability; metoda tržního porovnání ; ocenění podniku
Název práce: Empirical testing of the relationship between companies' profitability and their market multiples
Autor(ka) práce: Doležel, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pláničková, Markéta
Oponenti práce: Zabalueva, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on empirical testing of the relationship between the profitability of companies and their market multiples. The aim was to find out whether the level of profitability ratios of companies affects their market multiples. The theoretical part describes the profitability ratios and market multiples examined. The practical part includes statistical testing of the relationship between the selected profitability indicators and market multiples using Spearman's correlation coefficient. The relationship has been examined within the European market, selected countries and industries.
Klíčová slova: business valuation; market multiples; profitability ratios; market valuation approach

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2022
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: