Marketingová analýza turistické destinace Šumava

Název práce: Marketingová analýza turistické destinace Šumava
Autor(ka) práce: Dvořáková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Děkanovská, Irena
Oponenti práce: Dianová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou analýzou turistické destinace Šumava. Cílem bylo zhodnocení nejen současného stavu destinačního managmentu na Šumavě, ale především navržení doporučení na zlepšení aktuálního stavu. Práce byla zpracována skrze sekundární výzkum a rešerši veřejně dostupných dat, která byla doplněna primárními daty získanými v rozhovoru s ředitelkou destinace Pošumaví. V závěru jsou navrženy dva scénáře, které pracují jak s možností založení jednotné organizace pro tvorbu a správu jednotné značky Šumava, tak ponechání současného stavu ve vedení turistických oblastí na Šumavě.
Klíčová slova: Marketing; marketing turistické destinace; marketingová analýza; Šumava
Název práce: Marketing analysis of tourist destination of Šumava
Autor(ka) práce: Dvořáková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Děkanovská, Irena
Oponenti práce: Dianová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis deals with a marketing analysis of the tourist destination Šumava. The objective was to evaluate not only the current state of destination management in Šumava but primarily to propose recommendations for improving the current situation. The thesis was conducted through secondary research and a search of publicly available data, which was supplemented with primary data obtained through an interview with the director of the Pošumaví destination. In conclusion, two scenarios are proposed, both considering the possibility of establishing a unified organization for the creation and management of the Šumava brand, as well as maintaining the current state of leadership in the tourist areas of Šumava.
Klíčová slova: marketing analysis; Šumava; marketing of tourist destination; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83889/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: