Přidaná hodnota inkluzivního prostředí v oblasti genderové diverzity

Název práce: Přidaná hodnota inkluzivního prostředí v oblasti genderové diverzity
Autor(ka) práce: Drahošová, Bára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Abazeidová, Sherin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou diverzity, rovnosti a inkluze v kontextu moderního managementu. Teoretická část definuje klíčové pojmy praktik DE&I, jako diverzita, inkluze, rovnost, spravedlnost a management diverzity. Jsou zde popsány i přístupy k řízení diverzity, včetně podpory vzájemné adaptace, který lze na rozdíl od ostatních přístupů ztotožnit s tvorbou inkluzivního prostředí. Práce také zkoumá přínosy a náklady managementu diverzity, včetně překážek jeho integrace a neopomíná ani problematiku kvót. Praktická část využívá kombinovaného přístupu a skládá se jak z primárního, tak sekundárního výzkumu. Sekundární výzkum je věnován analýze osvědčených postupů v oblasti podpory rodičovství a jeho podstatou je poskytnutí relevantních podnětů pro formulaci doporučení. Primární výzkum je uskutečněn prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s devíti zaměstnanci nejmenované bankovní společnosti. Jeho cílem je odpovědět na tyto dvě výzkumné otázky: (1) Jaké je povědomí zaměstnanců o aktivitách, které bankovní organizace v oblasti diverzity podniká? A (2) jaké jsou potřeby zaměstnanců vůči připravované úpravě programu na podporu rodičovství? Pro analýzu dat byla zvolena metoda otevřeného kódování s využitím softwaru MAXQDA. Výsledkem první výzkumné otázky jsou odhalené významné vzdělávací mezery, které tkví mezi centrálními zaměstnanci a bankovními poradci. V závěru druhé výzkumné otázky jsou shrnuty náměty pro optimalizaci aktuálně poskytované péče, které zahrnují kontinuální zapojení matek do dění organizace, zajištění péče o dítě zaměstnavatelem a prodloužení plně hrazené otcovské dovolené.
Klíčová slova: exkluze; organizační kultura; kvóty managementu diverzity; genderová diverzita; podpora rodičů; inkluze; historické vyloučení; rovnost; spravedlnost; inkluzivní prostředí; diverzita; management diverzity; přínosy managementu diverzity; náklady managementu diverzity; přístupy managementu diverzity
Název práce: The added value of an inclusive environment in the area of gender diversity
Autor(ka) práce: Drahošová, Bára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Abazeidová, Sherin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issues of diversity, equality and inclusion in the context of modern management. The theoretical part defines key concepts of DE&I practices such as diversity, inclusion, equality, equity and diversity management. Described here are approaches to diversity management, including the promotion of mutual adaptation, which, unlike other approaches, can be identified with the creation of an inclusive environment. The paper also examines the benefits and costs of diversity management, including barriers to its integration, and does not neglect the issue of quotas. The practical part uses a combined approach and consists of both primary and secondary research. Secondary research is devoted to the analysis of best practices in the field of parenting support and its essence is to provide relevant input for the formulation of recommendations. The primary research is conducted through in-depth semi-structured interviews with nine employees of an unnamed banking company. It aims at answering the following two research questions: (1) What is the awareness of employees about the diversity activities undertaken by the banking organization? And (2) what are the needs of employees towards the upcoming modification of the parenting support program? Open coding method using MAXQDA software was chosen for data analysis. As a result of the first research question, significant learning gaps were revealed that exist between central staff and bank advisors. The second research question concludes with a summary of suggestions for optimising the care currently provided, which include continuous maternal involvement in the organisation, employer provision of childcare and extension of fully paid paternity leave
Klíčová slova: diversity; inclusion; exclusion; historical exclusion; equality; equity; inclusive environment; diversity management; benefits of diversity management; costs of diversity management; diversity management approaches; organisational culture; diversity management quotas; gender diversity; parental support

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: