SYSTEMATICKÝ PŘEHLED LITERATURY O NÁSTROJÍCH POUŽÍVANÝCH K MĚŘENÍ GRAMOTNOSTI V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Název práce: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON INSTRUMENTS USED FOR MEASURING MENTAL HEALTH LITERACY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
Autor(ka) práce: Eroğlu, Sinem
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mental health issues are a significant global health concern, especially among children and adolescents. Addressing these concerns early on through education and interventions can prevent adult mental disorders rooted in childhood. Enhancing mental health literacy (MHL) is crucial for better mental health and help-seeking behaviour. Therefore, this systemic literature review is assessing existing non-diagnostic measurement tools for MHL. Those have been found to have limitations, including focusing mostly on ages 13–15-year-olds and reliance on self-assessment methods. Developing countries have fewer studies compared to developed nations. While stigma is often addressed, few interventions effectively reduce it. Some MHL categories are well-covered, while others are neglected. Positive mental health and input from young individuals are often missing. In summary, some studies effectively cover MHL aspects, but improvements and broader research are needed, prioritizing all age groups and positive mental health while offering diverse measurement tools.
Klíčová slova: mental health literacy; children and adolescents; systemic literature review
Název práce: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED LITERATURY O NÁSTROJÍCH POUŽÍVANÝCH K MĚŘENÍ GRAMOTNOSTI V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
Autor(ka) práce: Eroğlu, Sinem
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Problémy s duševním zdravím jsou významným celosvětovým zdravotním problémem, zejména u dětí a dospívajících. Řešení těchto problémů v raném věku prostřednictvím vzdělávání a intervencí může zabránit duševním poruchám v dospělosti, které mají kořeny v dětství. Zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví (MHL) má zásadní význam pro lepší duševní zdraví a chování při vyhledávání pomoci. Tento systémový přehled literatury proto hodnotí existující nediagnostické nástroje měření MHL. Bylo zjištěno, že tyto metody mají svá omezení, včetně zaměření převážně na věk 13-15 let a spoléhání se na metody sebehodnocení. Rozvojové země mají ve srovnání s vyspělými zeměmi méně studií. Stigma se sice často řeší, ale jen málo intervencí ho účinně snižuje. Některé kategorie MHL jsou dobře pokryty, zatímco jiné jsou opomíjeny. Pozitivní duševní zdraví a přínos mladých jedinců často chybí. Souhrnně lze říci, že některé studie účinně pokrývají aspekty MHL, ale je zapotřebí zlepšení a širšího výzkumu, který by upřednostňoval všechny věkové skupiny a pozitivní duševní zdraví a zároveň nabízel různé nástroje měření.
Klíčová slova: gramotnost v oblasti duševního zdraví; děti a dospívající; systémový přehled literatury

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2023
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: