Role merchandisingu u českých festivalů

Název práce: Role merchandisingu u českých festivalů
Autor(ka) práce: Šenfeldová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítová Dušková, Marie
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato kvalifikační práce má za cíl zmapovat merchandisingovou praxi na českých festivalech kulturního zaměření. Pojem festivalový merchandise je v rámci této práce definován jako produkt, který nese značku festivalu a který má festival oficiálně ve své nabídce během i mimo konání festivalu. Nejprve jsou nastíněna východiska pro výzkum merchandisingu. Na základě literární rešerše jsou definovány funkce merchandisingu a jeho strategická a operativní specifika. Zkoumané téma je zasazeno do historických souvislostí a do kontextu marketingu festivalů. Ve výzkumné části jsou pak na základě dvanácti polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s organizátory festivalů zevrubně popsány funkce merchandisingu a jeho specifika v českém prostředí. Jejich pohled na problematiku je dále porovnáván s výsledky kvantitativního výzkumu zkoumajícího nákupní chování a preference 392 českých festivalových návštěvníků při nákupu merchandisu. Z nasbíraných kvalitativních i kvantitativních autorka vytvořila za pomocí metod klasifikační analýzy, komparace a shlukové analýzy dvě sady typologií: typů strategických přístupů festivalů k merchandisingu a typů festivalových návštěvníků dle jejich nákupního chování při koupi merchandisu. Zjištěné poznatky jsou nadále syntetizovány do dvaceti praktických doporučení pro festivalové organizátory.
Klíčová slova: Merchandise; České kulturní festivaly; Marketingová strategie; Nákupní chování; Postoje návštěvníků
Název práce: The role of merchandising at Czech festivals
Autor(ka) práce: Šenfeldová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vítová Dušková, Marie
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this qualification thesis is to describe the merchandising business at Czech cultural festivals. The term festival merchandise is defined as a product that is officially marketed by the festival authorities before, during and after the festival and which refers directly to the festival brand. In the theoretical part of the thesis, the author describes various roles of merchandising and its strategic and operational specifics. The historical context is described. The marketing concept of festival as multi-layered product is outlined. In the practical part, twelve in-depth interviews were conducted and analysed using the coding method. As a result, the functions of merchandising and its specifics in the Czech environment from the perspective of festival organisers are defined. This perspective is further compared with the results of quantitative research examining the purchasing behaviour and preferences of Czech festivalgoers when buying merchandise. From the collected qualitative and quantitative data, the author created two sets of typologies using classification analysis, comparison, and cluster analysis methods: types of festivals according to their strategic approach to merchandising and types of festivalgoers according to their customer behaviour when buying merchandise. The findings are further synthesised into twenty practical recommendations for festival organisers.
Klíčová slova: Merchandise; Czech Cultural Festivals; Marketing Strategy; Behaviour of Festivalgoers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: