Premiumizační strategie pro značku Ben & Jerry's na českém a slovenském trhu

Název práce: Premiumization strategy for Ben & Jerry's brand in the Czech and Slovak markets
Autor(ka) práce: Rosová, Sylvie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Vybíralová, Monika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the dynamic landscape of consumer preferences and competitive markets, premiumization has emerged as a critical strategy for brand differentiation and capturing consumer attention. This study focuses on Ben & Jerry's, a renowned ice cream brand, which faces challenges in maintaining premium perception and competing with rivals. By exploring premiumization in the Czech and Slovak ice cream markets, the research aims to enhance brand value and loyalty. The study encompasses theoretical insights into premiumization, consumer perceptions, and a two-phase research approach—qualitative interviews followed by quantitative questionnaire. The research reveals drivers of demand for premium products and barriers to paying a premium price. It offers five concurrent recommendations encompassing the 4Ps framework, intended to guide the brand's strategic decisions. This study contributes to knowledge on premiumization strategies, specifically tailored to Ben & Jerry's circumstances.
Klíčová slova: Premiumization Strategy; Brand management; Brand marketing
Název práce: Premiumizační strategie pro značku Ben & Jerry's na českém a slovenském trhu
Autor(ka) práce: Rosová, Sylvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Vybíralová, Monika
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dynamickém prostředí s nasycenou konkurencí se premiumizace ukazuje jako zásadní strategie pro odlišení značek a upoutání pozornosti spotřebitelů. Tato studie se zaměřuje na Ben & Jerry's, známou značku zmrzliny, která v současné době čelí několika výzvám. Tou první je ukotvení značky Ben & Jerry's jakožto prémiové značky v myslích spotřebitele. Tou druhou je pak boj proti konkurenčním značkám. Prozkoumáním prémiovosti na českém a slovenském zmrzlinovém trhu se práce snaží zvýšit hodnotu značky v očích spotřebitelů a jejich loajalitu k ní. Práce zahrnuje teoretické vhledy do premiumizace, vnímání spotřebitelů a dvoufázový výzkum – kvalitativní rozhovory následované kvantitativním dotazníkem. Výzkum odhaluje hybné síly poptávky po prémiových produktech a překážky v ochotě zaplatit prémiovou cenu. Na základě informací z literatury a z výzkumu pak práce předkládá pět souběžných doporučení řešících všechny složky 4P, jejichž cílem je nasměrovat strategická rozhodnutí značky. Tato studie přispívá ke znalostem o prémiových strategiích, speciálně přizpůsobených okolnostem Ben & Jerry's.
Klíčová slova: Premiumizační strategie; Brand marketing; Brand management

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 5. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: