Trajektorie spotřebitelské akulturace ukrajinských uprchlíků v ČR

Název práce: Trajektorie spotřebitelské akulturace ukrajinských uprchlíků v ČR
Autor(ka) práce: Bohun, Kateryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Kovářová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je identifikace specifik spotřebitelského chování cirkulárních migrantů. Pro dosažení tohoto cíle byl uskutečněn kvalitativní výzkum prostřednictvím provedení hloubkových rozhovorů se ženami, které se do České republiky přestěhovaly v důsledku vypuknutí války na Ukrajině a které se pravidelně vrací na Ukrajinu. V rámci výzkumu byly na základě akulturačních praktik participantek identifikovány tři typy cirkulární migrace: cirkulární migrace s tendencí k asimilaci, akulturaci a rezistenci. Bylo identifikováno, že u žen v rámci cyklů cirkulární migrace dochází k tzv. přepínaní chování podle toho, v jaké kultuře a společnosti se momentálně nachází. Zároveň u migrantů může docházet k odložené konzumaci určitého zboží a služeb kvůli možnosti využití potenciálu obou trhů. Výsledky výzkumu mohou být použity pro další akademické, marketingové a sociální cíle spojené s cirkulární migrací.
Klíčová slova: akulturační praktiky; cirkulární migrace; spotřební chování
Název práce: Trajectories of consumer acculturation of Ukrainian refugees in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bohun, Kateryna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Kovářová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master's thesis is to identify specifics of consumer behaviour among circular migrants. To achieve this goal, qualitative research was conducted through in-depth interviews with women who relocated to the Czech Republic as a result of the outbreak of war in Ukraine and regularly engage in circular migration back to Ukraine. Within the research, three types of circular migration were identified based on the acculturation practices of the migrant women. It involves circular migration with tendencies towards assimilation, acculturation, and resistance. It was identified that during the cycle of circular migration, women switch their behaviour according to the culture and society they are currently in. Additionally, due to the potential utilization of both markets, delayed consumption occurs. The results can be used for further academic, marketing, and social purposes related to circular migration.
Klíčová slova: acculturation practices; circular migration; consumer behaviour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83529/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: