Dopady pandemie viru COVID-19 na hudební scénu v Praze, její následky a současný stav

Název práce: Dopady pandemie viru COVID-19 na hudební scénu v Praze, její následky a současný stav
Autor(ka) práce: Peňázová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá dopady pandemie viru Covid-19 na hudební scénu v Praze a zkoumá její následky a současný stav. Cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem pandemie ovlivnila hudební průmysl v Praze, a identifikovat hlavní vlivy na tuto oblast. V práci jsou analyzovány různé faktory, které se podílely na tomto vlivu, jako jsou omezení kapacity návštěvnosti, zrušené koncerty a festivaly a změny v trendech chování návštěvníků hudebních akcí. Dále jsou v práci uvedeny opatření, která byla přijata k minimalizaci dopadů pandemie na hudební scénu. V závěru jsou diskutovány možnosti, jakým způsobem se hudební průmysl může přizpůsobit novému post-Covid světu a jaké jsou výzvy a příležitosti, které se v této oblasti nabízejí. Výsledkem této práce jsou doporučení pro hudební průmysl v Praze, jak překonat následky pandemie a jak se přizpůsobit novým výzvám v této oblasti.
Klíčová slova: kultura; hudební scéna; hudební kluby; dopady; návštěvníci; COVID-19; opatření
Název práce: The impact of the COVID-19 virus pandemic on the music scene in Prague, its consequences and current status
Autor(ka) práce: Peňázová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Prokůpek, Marek
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the impact of the Covid-19 virus pandemic on the music scene in Prague and examines its consequences and current status. The aim of the thesis is to assess how the pandemic has affected the music industry in Prague and to identify the main influences on the field. The thesis analyses the various factors that have contributed to this impact, such as capacity constraints in attendance, cancelled concerts and festivals, and changes in behavioural trends of music event attendees. The thesis also outlines the measures that have been taken to minimise the impact of the pandemic on the music scene. It concludes by discussing the ways in which the music industry can adapt to the new post-Covid world and the challenges and opportunities that present themselves in this area. As a result of this work, recommendations are made for the music industry in Prague on how to overcome the effects of the pandemic and how to adapt to the new challenges in this field.
Klíčová slova: COVID-19; culture; music industry; music clubs; measures; impact; visitors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2022
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82911/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: