Návrh efektivního modelu kooperace mezi start-upy a mentory

Název práce: Návrh efektivního modelu kooperace mezi start-upy a mentory
Autor(ka) práce: Veselý, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o spolupráci mezi start-upy a mentory. Cílem práce je analyzovat spolupráci a komunikaci mezi start-upem a mentorem prostřednictvím nástroje mentoringu. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako základ pro realizaci praktické části a také jsou zde shrnuty dosavadní poznatky o oblasti mentoringu a tvorbě podnikatelského plánu jako základního nástroje pro monitoring jednotlivých oblastí start-upu. Praktická část vychází z metod kvalitativních výzkumů, a to konkrétně hloubkových rozhovorů.
Klíčová slova: Mentor; Komunikace; Start-up
Název práce: Design of an effective model of cooperation between start-ups and mentors
Autor(ka) práce: Veselý, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the collaboration between start-ups and mentors. The aim of this work is to analyze the cooperation and communication between the start-up and the mentor through the mentoring tool. In the theoretical part, concepts are explained as a basis for the implementation of the practical part, and there are also summarized findings about the field of mentoring and the creation of a business plan as a basic tool for monitoring individual areas of the start-up. The practical part is based on qualitative research methods, specifically in- depth interviews.
Klíčová slova: Cooperation; Start-up; Mentoring; Communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: