Analýza odmeňovania obchodníkov v technologickom unicorne

Název práce: Analýza odmeňovania obchodníkov v technologickom unicorne
Autor(ka) práce: Vánik, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca je zameraná na oblasť motivačných faktorov, odmeňovania a analýzu províznych systémov obchodného oddelenia firmy podnikajúcej v odvetví finančných technológii. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie províznych systémov obchodného oddelenia vybranej firmy. Podrobne preskúmame a analyzujeme dva reálne provízne systémy a to provízny systém používaný v minulosti a provízny systém používaný v súčasnej dobe. Ďalším cieľom tejto práce je zohľadniť faktory zamestnancov obchodného oddelenia, ktoré ovplyvňujú ich motiváciu a výkonnosť vo firme. Za účelom naplnenia vytýčených cieľov bol zvolený kvalitatívny výskum formou pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Vďaka naplneniu cieľu tejto práce budeme môcť vyhodnotiť prínosy zavedenia nového provízneho modelu pre obchodníkov a prínosy pre vybranú firmu. Závery výskumu by mali viesť k zlepšeniu pracovnej výkonnosti, k zlepšeniu informovanosti a celkovej spokojnosti obchodníkov, čo bude následne predstavovať pridanú hodnotu pre firmu a budúce výskumy.
Klíčová slova: obchod; provízny systém; motivácia ; odmeňovanie; akceptácia platobných kariet; finančné technológie
Název práce: Compensation analysis of sales force in technological unicorn
Autor(ka) práce: Vánik, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is focusing on the area of motivational factors, remuneration and analysis of commission systems of the sales department of a chosen company doing business in the financial technology industry. The main goal of the thesis is to evaluate the commission systems of the sales department of the selected company. We will explore and analyze in detail two real commission systems, namely the commission system used in the past and the commission system used nowadays. Secondly, another goal of this diploma thesis is to take into account the attitude of sales force towards the factors that influence their motivation and performance in the company. In order to fulfill the abovementioned goals, we have chosen to use qualitative research in the form of semi-structured in-depth interviews. Afterwards, we will be able to sum up benefits of the new commission system, both for the company and for its sales force. At the end, we will summarize the recommendations that should lead to an increase in motivation, to the improvement of work performance and overall satisfaction of sales force. This will subsequently represent added value for the company and for a future research.
Klíčová slova: motivation; sales; compensation; commission system; acquiring; fintech
Název práce: Analýza odmeňovania obchodníkov v technologickom unicorne
Autor(ka) práce: Vánik, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Nedvídek, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast motivačních faktorů, odměňování a analýzu provizních systémů obchodního oddělení firmy podnikající v odvětví finančních technologií. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení provizních systémů obchodního oddělení vybrané firmy. Podrobně prozkoumáme a analyzujeme dva reálné provizní systémy a to provizní systém používaný v minulosti a provizní systém používaný v současné době. Dalším cílem této práce je zohlednit faktory zaměstnanců obchodního oddělení, které ovlivňují jejich motivaci a výkonnost ve firmě. Za účelem naplnění vytyčených cílů byl zvolen kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Díky naplnění cíle této práce budeme moci vyhodnotit přínosy zavedení nového provizního modelu pro obchodníky a přínosy pro vybranou firmu. Závěry výzkumu by měly vést ke zlepšení pracovní výkonnosti, ke zlepšení informovanosti a celkové spokojenosti obchodníků, což bude následně představovat přidanou hodnotu pro firmu a budoucí výzkumy.
Klíčová slova: motivace; obchod; odměňování; provizní systém; akceptace platebních karet; finanční technologie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: