Daňové systémy rozvojových zemí a zahraniční investice

Název práce: Daňové systémy rozvojových zemí a zahraniční investice
Autor(ka) práce: Blažková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá daňovými systémy vybraných rozvojových zemí a přímými zahraničními investicemi. Cílem práce je analyzovat daňové systémy rozvojových zemí z hlediska výhodnosti pro přímé zahraniční investice a doporučit nejvýhodnější zemi pro investování. První kapitola pojednává o základním teoretickém vymezení rozvojových zemích, daňových systémech a definuje význam přímých zahraničních investic. Druhá až čtvrtá kapitola se zabývá deskripcí a analýzou daňových systémů vybraných zemích Indie, Srí Lanky a Malediv. Pátá kapitola se věnuje komparaci daňových systémů a přímých zahraničních investic analyzovaných států. Na základě provedené analýzy, deskripce a komparace lze objektivně konstatovat, že Indie má nejvýhodnější podmínky pro potencionální investice.
Klíčová slova: Rozvojové státy; daňové systémy; přímé zahraniční investice
Název práce: Tax systems in developing countries and foreign investment
Autor(ka) práce: Blažková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with tax systems of selected developing countries and foreign direct investment. The aim of the thesis is to analyze the tax systems of developing countries in terms of their favorability for foreign direct investment and to recommend the most suitable country for investment. The first chapter discusses the basic theoretical definition of developing countries, tax systems and defines the importance of foreign direct investment. Second to fourth chapters focuses on the description and analysis of the tax systems of selected countries of India, Sri Lanka and Maldives. The fifth chapter compares the tax systems and FDI of the analysed countries. Based on the analysis, description and comparison, it can be objectively concluded that India has the most favourable conditions for potential investment.
Klíčová slova: Developing countries; tax systems; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: