Vstup nové značky dětské výživy na trh

Název práce: Vstup nové značky dětské výživy na trh
Autor(ka) práce: Fabiánková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Kovařík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vstupem nové značky dětské výživy na trh. Jsou představeny inovativní produkty, jejichž základem je ovčí mléko, které disponuje množstvím benefitů. Hlavním cílem této práce je navržení strategie vstupu na trh z pohledu zákazníka, s důrazem na faktory přispívající k úspěšnému etablování nové značky a její produktové řady. Součástí diplomové práce je provedení zákaznického testování. Analyzované výsledky jsou podkladem pro formulaci doporučení týkající se optimalizace nových produktů a vhodného konceptu marketingové strategie.
Klíčová slova: Vstup na trh; zákaznické testování; marketingový mix
Název práce: Market entry of new baby food brand
Autor(ka) práce: Fabiánková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Andera, Michal
Oponenti práce: Kovařík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This masters thesis deals with the market entry of new baby food brand. Introducted new products are based on sheep milk, which belongs among nutritionally valuable ingredients. The main objective of this thesis is to propose a market entry strategy from a customer perspective, emphasizing factors contributing to the successful establishment of the new brand and its products in the market. Customer testing is part of the thesis. The analyzed results became the basis for the formulation of recommendations concerning the optimization of new products and an appropriate marketing strategy concept.
Klíčová slova: Market entry; consumer testing; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: