Optimalizace struktury objednávek s ohledem na distribuci zboží ve společnosti

Název práce: Optimalizace struktury objednávek s ohledem na distribuci zboží ve společnosti
Autor(ka) práce: Kozojedová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Ulbrichová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je posoudit zákaznické objednávky z hlediska efektivity objednávacího systému a dále v návaznosti na distribuci zboží. Objednávky jsou posouzeny z hlediska jejich odesílatelů a poté z pohledu výrobků a jejich potenciálu k určitému typu objednávání. Náplní teoretické části je definování důležitých pojmů k vypracování diplomové práce jako jsou: zákaznický servis, objednávací systém, distribuce a skladování. Praktická část charakterizuje současnou logistiku a zákaznický servis sledované společnosti, dále je zkoumána četnost zákaznických objednávek, průměrná objednávaná množství a jaký dopad má daná struktura objednávek na vytíženost palet a dopravních prostředků. Kritickým bodem je identifikováno nerespektování množství k utvoření palety nebo ucelené vrstvy napříč sortimentem a zákazníky. Na závěr jsou uvedena doporučení pro systém objednávání, jímž je například snížení četnosti objednávání s posouzením dopadu na vytíženost dopravního prostředku a dopravní náklady.
Klíčová slova: Objednávání; vytížení palet; vytížení dopravních prostředků; distribuce; zákaznický servis
Název práce: Optimizing the structure of orders with regard to the distribution of goods in the company
Autor(ka) práce: Kozojedová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Ulbrichová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the thesis is to assess customer orders in terms of the efficiency of the ordering system and furthermore in relation to the distribution of goods. Orders are assessed from the point of view of their senders and then from the point of view of the products and their potential for a certain type of ordering. The theoretical part of the thesis includes defining important concepts for the elaboration of the thesis such as: customer service, ordering system, distribution and warehousing. The practical part characterises the current logistics and customer service of the company under study, the frequency of customer orders, the average order quantities and what impact the order structure has on the pallet and transport load. The critical point identified is the disregard of quantities to form a pallet or a coherent layer across the assortment and customers. Finally, recommendations are made for the ordering system, which is, for example, to reduce the frequency of ordering with an assessment of the impact on vehicle utilisation and transport costs.
Klíčová slova: pallet load; transport load; distribution; customer service; Ordering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: