Analýza zásob a optimalizace ve společnosti Footshop

Název práce: Analýza zásob a optimalizace ve společnosti Footshop
Autor(ka) práce: Melnyk, Andrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifikacemi supply chainu a řízení zásob v módním průmyslu, konkrétně jak módní průmysl svým dynamickým vývojem tlačí vývoj agilního supply chainu. Práce popisuje vývoj trendů jak v módě, tak ve společnosti a jak ovlivňuje firmy působící v módním průmyslu, které se snaží držet krok. Cílem této diplomové práce je revize aktuálního konceptu řízení zásob ve vybrané společnosti prostřednictvím ABC analýzy. V práci je detailně rozebrán příběh vybrané společnosti a její začátky, růst, současný stav a provoz na skladě. Teoretická část se věnuje základní terminologií jako móda, trendy a jejich tvorba a supply chain módního průmyslu. Praktická část se věnuje případové studii o společnosti Footshop a následně ABC analýze, interpretaci výsledků a několika doporučením autora.
Klíčová slova: ABC analýza; řízení zásob; módní průmysl
Název práce: Inventory analysis and optimization at Footshop
Autor(ka) práce: Melnyk, Andrej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the specifications of the supply chain and inventory management in the fashion industry, specifically how the dynamic development of the fashion industry pushes the evolution of an agile supply chain. The work describes the development of trends both in fashion and in society and how it affects companies operating in the fashion industry, which are trying to keep up. The aim of this diploma thesis is to review the current concept of inventory management in a selected company through ABC analysis. The thesis provides a detailed account of the chosen company's story, its beginnings, growth, and current state, as well as its warehouse operations. The theoretical part is devoted to basic terminology such as fashion, trends, their creation, and the fashion industry's supply chain. The practical part focuses on a case study about the Footshop company, followed by an ABC analysis, interpretation of the results, and several recommendations by the author.
Klíčová slova: Fashion industry; ABC analysis; Inventory management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: