Odlišnosti kupního rozhodování spotřebitelů v České republice a USA a jejich význam pro marketingovou komunikaci

Název práce: Odlišnosti kupního rozhodování spotřebitelů v České republice a USA a jejich význam pro marketingovou komunikaci
Autor(ka) práce: Papežová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Odlišnosti kupního rozhodování spotřebitelů v České republice a USA a jejich význam pro marketingovou komunikaci si klade za cíl identifikovat odlišností v nákupním chování spotřebitelů v České republice a USA a v závislosti na tom pak navrhnout doporučení pro marketingovou komunikaci na těchto trzích. Konkrétně se doporučení zaměřuje na malé firmy se zaměřením na personalizované výrobky ze dřeva. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá rešerší literatury z oblasti spotřebního chování, kupního rozhodování spotřebitele, kulturních dimenzí a marketingové komunikace. V praktické části jsou pak definovány hypotézy vycházející z literární rešerše a Hofstedeho kulturních dimenzí. Následně jsou vlastním výzkumem získaná data analyzována a hypotézy jsou testovány a vyhodnoceny, nakonec jsou formulována doporučení pro marketingovou komunikaci.
Klíčová slova: Kupní rozhodování; komparace; Česká republika; Spojené státy americké; marketingová komunikace
Název práce: Differences in consumer buying behavior in the Czech Republic and the USA and their significance on marketing communication
Autor(ka) práce: Papežová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's thesis on the topic of Differences in Consumer Buying Behavior in the Czech Republic and the USA and Their Significance for Marketing Communication aims to identify variations in consumer purchasing behavior in the Czech Republic and the USA. Based on this, the thesis aims to propose recommendations for marketing communication in these markets. Specifically, the recommendations focus on small businesses specializing in personalized wooden products. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part involves a literature review in the fields of consumer behavior, consumer decision-making, cultural dimensions, and marketing communication. In the practical part, hypotheses derived from the literature review and Hofstede's cultural dimensions are defined. Subsequently, data obtained through original research are analyzed, hypotheses are tested and evaluated, and finally, recommendations for marketing communication are formulated.
Klíčová slova: Consumer purchase behavior; Czech Republic; USA; comparison; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: