Online marketingová strategie vybrané společnosti se zaměřením na SEO

Název práce: Online marketingová strategie vybrané společnosti se zaměřením na SEO
Autor(ka) práce: Doskočil, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Hron, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout účinnou a ucelenou online marketingovou strategii vybrané společnosti, která propojuje nejnovější teoretické i praktické poznatky z oboru digitálního marketingu se zaměřením na SEO. Teoretická část je postavená na rešerši odborné literatury a aktuálních internetových zdrojích digitálního marketingu. Teorie se zabývá představením obecných strategických modelů a dílčích komunikačních kanálů, kde je největší důraz kladen na oblast optimalizace webů pro vyhledávače (SEO). Praktická část navazuje na teoretický základ prostřednictvím výzkumu, který se skládá ze tří hlavních metod, jako je situační analýza digitálního prostředí, analýza klíčových slov a zkoumání spotřebitelských preferencí cílové skupiny v digitálním prostředí pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných poznatků je realizován návrh online marketingové strategie společnosti MK Psychology s.r.o. se zaměřením na SEO.
Klíčová slova: Digitální marketing; optimalizace pro vyhledávače; SEO; strategie online marketingu; analýza webových stránek
Název práce: Online marketing strategy of a selected company with a focus on SEO
Autor(ka) práce: Doskočil, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Hron, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to propose an effective and coherent online marketing strategy for a selected company that combines the latest theoretical and practical knowledge from the field of digital marketing with a focus on SEO. The theoretical part is based on a literature review and current internet resources on digital marketing. The theory deals with the introduction of general strategic models and individual communication channels, where the greatest emphasis is placed on the area of search engine optimization (SEO) as a key strategic element. The practical part follows the theoretical framework through research, which consists of three main methods, such as situational analysis of the digital environment, keyword analysis and exploring the consumer preferences of the targeted group in the digital environment through a questionnaire survey. Based on the findings, a proposal for an online marketing strategy for MK Psychology s.r.o. is implemented with a focus on SEO.
Klíčová slova: Digital marketing; online marketing strategy; SEO; search engine optimization; website analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83805/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: