Proces přeměny volnočasové aktivity v podnikání

Název práce: Proces přeměny volnočasové aktivity v podnikání
Autor(ka) práce: Matoušková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou přeměny volnočasové aktivity v podnikání, a s ní souvisejících překážek. Cílem této práce je identifikace klíčových momentů v průběhu procesu přeměny volnočasové aktivity v kreativním sektoru v podnikání. Pro výzkum byla zvolená kvalitativní metoda ve formě polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s podnikateli, kteří přeměnili svou volnočasovou aktivitu v podnikání. Výzkum se zaměřuje především na motivaci, která vede podnikatele k této změně, na samotnou přeměnu volnočasové aktivity v podnikání, a s ní souvisejících klíčových okamžiků, na překážky, které musí podnikatelé v začátcích podnikání překonat, a v neposlední řadě na to, zda se podnikatelé vnímají jako úspěšní. Na základě zjištěních z výzkumu byl na konci práce vytvořen souhrn doporučení pro potencionální podnikatele.
Klíčová slova: volnočasová aktivita; hybridní podnikání; kreativní průmysl; zahájení podnikání
Název práce: The process of transforming a hobby into a business
Autor(ka) práce: Matoušková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of transforming a hobby into a business and the related obstacles. The aim of this thesis is to identify the key moments during the process of transforming a hobby in the creative sector into a business. A qualitative method was chosen for the research in the form of semi-structured in-depth interviews with entrepreneurs who have transformed their hobbies into businesses. The research focuses mainly on the motivation that leads entrepreneurs to this change, the actual transformation of leisure activity into business and the related key moments, the obstacles that entrepreneurs have to overcome at the beginning of their business, and last but not least, whether entrepreneurs perceive themselves as successful. Based on the research findings, a summary of recommendations for potential entrepreneurs was created at the end of the thesis.
Klíčová slova: business start-up; hobby; hybrid business; creative industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83463/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: