Návrh marketingové strategie pro start-up projekt Codo

Název práce: Návrh marketingové strategie pro start-up projekt Codo
Autor(ka) práce: Smolíková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce byl návrh marketingové strategie pro novou aplikaci Codo, aby mohla vstoupit na trh. Důležité bylo zjistit postoj respondentů k problémům, které má Codo řešit, a určit hlavní cílový segment zákazníků. Pro tyto účely byl proveden marketingový kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 225 respondentů. Tato práce začíná teoretickým základem pro tvoření marketingové strategie, následuje metodologie a praktická část. V praktické části je detailněji rozebrán návrh segmentace, targetingu, positioningu a marketingového mixu.
Klíčová slova: aplikace; marketingová strategie; segmentace; targeting; positioning; marketingový mix
Název práce: Proposal of a marketing strategy for a start-up project Codo
Autor(ka) práce: Smolíková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Bočková, Nina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis was to propose a marketing strategy for the new Codo application so that it could enter the market. It was important to find out the attitude of the respondents to the problems that Codo is supposed to solve and to determine the main target segment of customers. For these purposes, quantitative marketing research was conducted using a questionnaire survey, in which 225 respondents participated. This work begins with the theoretical basis for creating a marketing strategy, followed by the methodology and the practical part. In the practical part, the proposal of segmentation, targeting, positioning, and marketing mix is analyzed in greater detail.
Klíčová slova: segmentation; targeting; positioning; app; marketing strategy; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83031/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: