Obnova a využití benediktinských klášterů v České republice

Název práce: Obnova a využití benediktinských klášterů v České republice
Autor(ka) práce: Mrština, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje obnově a využití benediktinských klášterů v České republice v současnosti. Věnuje se pouze klášterům, které jsou k 21. 8. 2023 v majetku řádu. Práce nastiňuje historii těchto klášterů, jejich architektonický vývoj, kulturní hodnoty a současné využití. Dále se zabývá obnovou a udržitelným využití klášterních budov a jejich areálů. Zkoumá tyto aspekty na základě vlastního pozorování autora a osobně uskutečněných rozhovorů s hlavními aktéry provozu těchto objektů, tedy nad rámec dohledatelných informací v literatuře a dalších dostupných zdrojů. Cílem práce je krom popisu současného stavu také zjištění možností budoucího využití těchto objektů ve 21. století s respektem k jejich duchovní povaze a historické hodnotě.
Klíčová slova: kulturní dědictví; benediktinské kláštery; ekonomika památek
Název práce: Restoration and use of Benedictine monasteries in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Mrština, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Patočka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the restoration and use of Benedictine monasteries in the Czech Republic. It focuses only on monasteries that are in the possession of the Order as of 21 August 2023. The thesis outlines the history of these monasteries, their architectural development, cultural values and current use. It also deals with the restoration and sustainable use of the monastery buildings and their grounds. It examines these aspects on the basis of the author's own observation and personal interviews with the main actors in the operation of these buildings, i.e. beyond the information available in the literature and other available sources. In addition to describing the current situation, the aim of the work is also to identify the possibilities of future use of these objects in the 21st century, respecting their spiritual nature and historical value.
Klíčová slova: Economics of monuments; cultural heritage; Benedictine monasteries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83015/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: