Faktory ovlivňující přesnost úsudků v českém forecastingovém turnaji

Název práce: Faktory ovlivňující přesnost úsudků v českém forecastingovém turnaji
Autor(ka) práce: Kouba, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Hána, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv šesti vybraných faktorů na přesnost prognózy budoucnosti. Pět faktorů je spojených s mírou aktivity prognostika při jejím vytváření a jeden je jeho psychologická vlastnost otevřenosti vůči novým informacím. Faktory aproximující míru aktivity jsou počet napsaných komentářů, délka těchto komentářů, počet hlasů získaných těmito komentáři, počet aktualizací dané prognózy a čas věnovaný vytváření této prognózy. K zodpovězení těchto otázek byla analyzována data z prvního českého forecastingového turnaje, kterého se zúčastnilo 212 participantů, kteří odpověděli na 24 geopolitických otázek. Na datovém souboru 4942 prognóz byly provedeny tři korelační analýzy. První pro všechna data společně, podruhé pro data rozdělena shlukovou k-means analýzou a potřetí na úrovni jedné otázky. Pouze u dvou faktorů byla nalezena velmi slabá asociace s přesností prognózy. V závěru práce jsou diskutovány možné důvody těchto zjištění.
Klíčová slova: Přesnost prognózy; Úsudkový forecasting; Forecastingový turnaj; Moudrost davů
Název práce: Factors influencing the accuracy of judgements in the Czech forecasting tournament
Autor(ka) práce: Kouba, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Oponenti práce: Hána, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines the influence of six selected factors on the accuracy of judgemental forecasts. Five factors are associated with the degree of engagement of the forecaster in its generation and one is the psychological trait of active open-mindedness. The factors that approximate the engagement level are the number of comments written, the length of these comments, the number of votes received by these comments, the number of updates to the forecast, and the time devoted to creating the forecast. In order to answer these questions, data from the first Czech forecasting tournament was analysed, which was attended by 212 participants who answered 24 geopolitical questions. Three correlation analyses were performed on the dataset of 4942 forecasts. The first for all data jointly, the second for data split by cluster k-means analysis and the third at the level of a single question. Only two factors were found to have a very weak association with forecast accuracy. The paper concludes by discussing possible reasons for these findings.
Klíčová slova: Forecasting accuracy; Judgemental forecasting; Forecasting tournament; Wisdom of crowds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: