Strategická analýza podniku Mora Moravia a.s

Název práce: Strategická analýza podniku Mora Moravia a.s
Autor(ka) práce: Ortman, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Kuděj, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je strategická analýza podniku Mora Moravia s.r.o. Práce si klade za cíl navrhnout strategická doporučení pro tento podnik pomocí nástrojů strategické a finanční analýzy. Práce se bude skládat ze čtyř částí: úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Teoretická část obsahuje rešerše literatury popisující nástroje strategické a finanční analýzy, které budou využity jako základ pro část praktickou. Praktická část prvně definuje podnik a následně aplikuje nástroje analyzující okolí firmy (PESTEL, analýzu konkurence, Porterův model 5sil...) a vnitřních zdrojů (VRIO, Finanční analýza…). Práce je zakončena shrnutím výsledků analýz nástrojem SWOT. Následně jsou navržena strategická doporučení pro podnik Mora Moravia s.r.o. a v závěru jsou uvedeny hlavní výstupy práce.
Klíčová slova: Trh velkých domácích spotřebičů; strategická analýza; PESTLE analýza; Porterův model 5 sil; SWOT analýza
Název práce: Strategic analysis of the company Mora Moravia Ltd
Autor(ka) práce: Ortman, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Kuděj, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the thesis is strategic analysis of Mora Moravia Ltd. The thesis aims to propose strategic recommendations for this company using the tools of strategic and financial analysis. The thesis will consist of four parts: introduction, theoretical part, practical part, and conclusion. The theoretical part includes a literature search describing the tools of strategic and financial analysis, which will be used as a basis for the practical part. The practical part first defines the company and then applies tools analysing environment of the company (PESTEL, Competitor Analysis, Porter's 5sil model...) and internal resources (VRIO, Financial Analysis...). The thesis concludes with a summary of the results of the analysis using the SWOT tool. Subsequently, strategic recommendations for the company Mora Moravia Ltd. are proposed and the main outputs of the thesis are presented in the conclusion.
Klíčová slova: Large household appliances market; PESTLE analysis; Porter's 5 forces model; SWOT analysis; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2023
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: