Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv

Název práce: Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv
Autor(ka) práce: Stolín, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývala vlivem Hurstova exponentu na úspěšnost metod předvídání cen aktiv. Nejprve byly popsány dosavadní znalosti a základní teorie (metody stanovení Hurstova exponentu, časové řady s dlouhou pamětí, indikátory technické analýzy) potřebná ke zpracování dat. Následně byly vybrané poznatky aplikovány na reálných datech z oblasti finančních trhů. Vliv Hurstova exponentu se potvrdil na vybraných metodách momentových a reverzních investičních strategiích.
Klíčová slova: Hurstův exponent; ARFIMA; Vlnková transformace; Dlouhá paměť; Technická analýza
Název práce: The Influence of the Hurst Exponent on the Performance of Selected Methods for Predicting Prices of Financial Assets
Autor(ka) práce: Stolín, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis were address the influence of the Hurst exponent on the effectiveness of prediction methods for asset prices. Initially, existing knowledge and fundamental theories (methods of determining the Hurst exponent, time series with long memory, technical analysis indicators) necessary for data processing was described. Subsequently, the selected findings were applied to real financial market data. The influence of the Hurst Exponent has been confirmed on selected Momentum and reversal investment strategies.
Klíčová slova: Hurst exponent; Long memory; ARFIMA; Wavelet transform; Technical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2023
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83271/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: