Finanční gramotnost a posílení postavení žen: Jak mohou být ženy v Nizozemsku posíleny, aby se staly finančními ředitelkami svého života?

Název práce: Financial Literacy and Female Empowerment: How can women in the Netherlands be empowered to become the CFO of their lives?
Autor(ka) práce: Wolkenhauer, Jessica
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Current inflationary pressures resulting in decreased purchasing power, overburdened pension systems, and increasingly complex (digital) financial landscapes require a greater level of financial literacy to prevent financial fragility and elevate financial health. However, the Netherlands reveals the second highest financial literacy knowledge gender gap to the detriment of women in an OECD comparison (OECD, 2017a). Financial illiteracy in women and the existence of gender inequality can lead to financial fragility and retirement poverty, pushing women into economic dependency and vulnerable financial health. In order to foster female financial empowerment (FFE), this thesis qualitatively assessed females' needs as well as multidimensional strategies and interventions that can support or be implemented to empower females in the Netherlands to become the CFO of their lives, bridging the gap in financial literacy and ultimately enhancing promoting female empowerment.
Klíčová slova: female financial empowerment; financial health ; promotion of gender equality ; economic inequality ; Netherlands; financial literacy; gender inequality; financial literacy gender gap ; female empowerment; financial education; female economic disadvantage
Název práce: Finanční gramotnost a posílení postavení žen: Jak mohou být ženy v Nizozemsku posíleny, aby se staly finančními ředitelkami svého života?
Autor(ka) práce: Wolkenhauer, Jessica
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Současné inflační tlaky, které vedou ke snížení kupní síly, přetížené důchodové systémy a stále složitější (digitální) finanční prostředí vyžadují vyšší úroveň finanční gramotnosti, aby se zabránilo finanční nestabilitě a zvýšilo finanční zdraví. Nizozemsko však v rámci srovnání OECD vykazuje druhý nejvyšší rozdíl ve znalostech finanční gramotnosti v neprospěch žen (OECD, 2017a). Finanční negramotnost žen a existence genderové nerovnosti mohou vést k finanční křehkosti a důchodové chudobě, což ženy tlačí do ekonomické závislosti a zranitelného finančního zdraví. S cílem podpořit finanční posílení žen (FFE) tato práce kvalitativně zhodnotila potřeby žen, jakož i vícerozměrné strategie a intervence, které mohou podpořit nebo být realizovány s cílem posílit postavení žen v Nizozemsku, aby se staly finančními ředitelkami svého života, překlenuly rozdíly ve finanční gramotnosti a v konečném důsledku posílily podporu posílení postavení žen.
Klíčová slova: nerovnost žen a mužů ; finanční gramotnost ; Nizozemsko ; finanční gramotnost rozdíly mezi muži a ženami ; posílení postavení žen ; rozdíl ve finanční gramotnosti žen a mužů ; ekonomické znevýhodnění žen ; finanční vzdělávání ; finanční zdraví ; podpora rovnosti žen a mužů ; ekonomická nerovnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 8. 2023
Datum podání práce: 28. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: