Genderové rozdíly v rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Název práce: Gender differences in work-life balance
Autor(ka) práce: Aliyev, Kamran
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Work-life balance (WLB) is defined as the division of employees’ time between working and personal life, and this division has been observed to differ in genders. Such differences usually exist because of various factors such as childcare, societal impact, age differences, and organizational practices. This thesis aims to shed light on work-life conflict and help to improve the work-life balance of new graduates’ employment by bringing more awareness to the topic. This is achieved by applying qualitative analysis to investigate WLB in a cross-cultural context between male and female immigrants with the help of semi-structured interview questions. The findings show that the main gender differences occur during childcare and that cultural background has a major effect on the balance.
Klíčová slova: gender differences; cross-cultural; work-life balance
Název práce: Genderové rozdíly v rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
Autor(ka) práce: Aliyev, Kamran
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (WLB) je definována jako rozdělení času zaměstnanců mezi pracovní a osobní život a bylo pozorováno, že se toto rozdělení liší podle pohlaví. Takové rozdíly obvykle existují kvůli různým faktorům, jako je péče o děti, společenský dopad, věkové rozdíly a organizační postupy. Tato práce si klade za cíl osvětlit konflikt mezi pracovním a soukromým životem a pomoci zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem u zaměstnávání nových absolventů tím, že přinese více povědomí o tomto tématu. Toho je dosaženo použitím kvalitativní analýzy k prozkoumání WLB v mezikulturním kontextu mezi mužskými a ženskými imigranty pomocí polostrukturovaných otázek rozhovoru. Zjištění ukazují, že hlavní rozdíly mezi pohlavími se vyskytují během péče o děti a že kulturní zázemí má velký vliv na rovnováhu.
Klíčová slova: rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; genderové rozdíly; mezikulturní

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 8. 2021
Datum podání práce: 30. 11. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: