Simulace výrobního procesu v pivovarnictví

Název práce: Simulace výrobního procesu v pivovarnictví
Autor(ka) práce: Vávrová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá využitím simulačních modelů ve výrobním procesu v pivovarnictví. Přesněji v konečné fázi výroby piva při stáčení do lahví. Jedná se o praktické využití těchto metod v rámci reálného pivovaru. Cílem je analyzovat současný stav plnící linky, pro kterou bude vytvořen základní simulační model. Na základě tohoto modelu bude provedeno několik experimentů, které vycházejí z povahy plánovaných změn pivovaru. Jedním z experimentů bude také přidání poruchovosti jednotlivým zařízením linky. Různé změny či zlepšení budou následně analyzována a vyhodnocena z hlediska dopadů na plnící linku. Pro hlubší pochopení problematiky se první část této práce věnuje základním pojmům a principům v oblasti simulací, výrobního procesu a pivovarnictví. Důraz je však kladen především na druhou, praktickou část, kdy za pomocí simulačního softwaru SIMIO bude vytvořena již zmíněná simulace a její obměny. Na základě zjištěných výsledků budou na závěr navrženy případné změny pro lepší chod plnící linky.
Klíčová slova: SIMIO; simulace; optimalizace; výrobní proces; plnící linka
Název práce: Simulation of the production process in the brewing industry
Autor(ka) práce: Vávrová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Dlouhý, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the use of simulation models in the production process in the brewing industry. More specifically in the final stage of beer production during bottling (filling). It is a practical application of these methods within a real brewery. The aim is to analyze the current state of the bottling line for which a basic simulation model will be created. Based on this model, several experiments will be carried out based on the nature of the planned changes to the brewery. One of the experiments will also be to add failure rates to the individual equipment of the line. The various changes or improvements will then be analysed and evaluated in terms of the impact on the bottling line. To gain a deeper understanding of the subject, the first part of this thesis discusses the basic concepts and principles in simulation, manufacturing process and brewing. However, the focus is mainly on the second, practical part, where the simulation and its variations will be created using the simulation software SIMIO. Based on the results obtained, possible changes for better operation of the filling line will be proposed at the end.
Klíčová slova: SIMIO; manufacturing process; filling line; simulation; optimization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2022
Datum podání práce: 4. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82646/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: