Aplikace statistických metod na úmrtnostní poměry

Název práce: Aplikace statistických metod na úmrtnostní poměry
Autor(ka) práce: Ferjanc, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fiala, Tomáš
Oponenti práce: Hon, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na práci s demografickými daty za Českou republiku z období 1960-2021. Demografické ukazatele mohou hrát klíčovou roli k pochopení, analyzování a řešení celospolečenských témat, ať už jde o samotné pochopení zkoumané populace či trendů v časových řadách. Demografické ukazatele mohou hrát klíčovou roli v rozhodování u témat na vládní úrovni, jako je odchodový věk do důchodu, který souvisí s důchodovou reformou celkově. K práci s daty jsou použité různé statistické metody, kde z počátku jsou využívané jednorozměrné metody, které jsou následně využity pro účely prognózy. Z vícerozměrných je zde využita vícerozměrná regresní analýza. Prognóza budoucího vývoje demografických ukazatelů je provedena na několik desítek let.
Klíčová slova: Naděje dožití; Kojenecká úmrtnost; Zdravá délka života; Analýza dat; Prognóza
Název práce: Application of statistical methods to mortality rates
Autor(ka) práce: Ferjanc, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fiala, Tomáš
Oponenti práce: Hon, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis focuses on working with demographic data of the Czech Republic spanning the period from 1960 to 2021. Demographic indicators are pivotal in comprehending, analyzing and solving societal challenges, whether it be understanding the studied population or trends in time series. These indicators also play a crucial role in governmental decision-makings, especially concerning topics such as the retirement age, which is related to pension reform overall. Diverse statistical methods are employed for data analysis, initially utilizing one-dimensional methods, which are subsequently applied for forecasting purposes. Of the multi-dimensional methods, multivariate regression analysis is used here. Projections for the future development of demographic indicators extend over several decades.
Klíčová slova: Infant mortality; Healthy life years; Data analysis; Life expectancy; Prognosis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2022
Datum podání práce: 4. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: