Fungování Hasičského sboru hlavního města Prahy v letech 2009 až 2022 z pohledu logistiky a jeho optimalizace

Název práce: Fungování Hasičského sboru hlavního města Prahy v letech 2009 až 2022 z pohledu logistiky a jeho optimalizace
Autor(ka) práce: Burián, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na logistiku v rámci zásahů Hasičského záchranného sboru v Praze v letech 2009 - 2022. Práce se v první části zaměřuje na popsání obyvatelstva, území kde příslušníci Hasičského záchranného sboru v Praze zasahují a rizikové oblasti. V další části jsou popsány jednotky požární ochrany a mimořádné události, u kterých zasahují. Znalost vývoje a četnosti jednotlivých mimořádných událostí je důležitá pro plánování logistiky a co nejefektivnějšího rozvržení hasebních obvodů a umístění požárních stanic na území Prahy. V rámci praktické části se práce zaměřuje na analýzy trendu a sezónnosti u jednotlivých mimořádných událostí, detailní rozbor požárů a technických zásahů s kladením důrazu na průměrné časy v rámci zásahů, dojezdů atd. za účelem poskytnutí podkladů pro logistickou optimalizaci současného rozvržení hasebních obvodů. V závěru práce jsou prezentována klíčová doporučení a závěry vyvozené ze zkoumaných analýz, pro zlepšení stávajících procesů a ulevení místy přetíženým jednotkám. Celkově tato práce poskytuje ucelený pohled na pozadí zásahů příslušníků jednotek požární ochrany, jejich četnost a časovou náročnost. Což může pomoci se zefektivněním logistických procesů a zvýšení efektivity fungování Hasičského záchranného sboru v Praze.
Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále HZS hl. města Prahy); mimořádné události; Jednotky požární ochrany (dále JPO); hasební obvody; analýza zásahů
Název práce: Functioning of the Fire Brigade of the City of Prague from 2009 to 2022 in terms of logistics and its optimization
Autor(ka) práce: Burián, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Löster, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the logistics of the Fire Rescue Service in Prague in the years 2009 - 2022. The thesis focuses on the description of the population, the territory where the members of the Fire Rescue Service in Prague intervene and the risk areas. In the next section, the fire protection units and the emergencies they intervene in are described. The knowledge of the development and frequency of individual emergencies is important for planning logistics and the most efficient distribution of fire districts and the location of fire stations in the territory of Prague. The practical part of the thesis focuses on trend and seasonality analysis of individual emergencies, detailed analysis of fires and technical interventions with emphasis on average times within interventions, arrivals, etc. in order to provide the basis for logistical optimization of the current layout of fire districts. The paper concludes by presenting key recommendations and conclusions drawn from the analyses examined, for improving current processes and relieving locally overloaded units. Overall, this thesis provides a comprehensive view of the background of fire protection officer interventions, their frequency and time requirements. Which can help with streamlining the logistic processes and increasing the efficiency of the Fire Rescue Department in Prague.
Klíčová slova: Fire protection units (hereinafter JPO); Fire and Rescue Service of the City of Prague (hereinafter HZS of the City of Prague); fire districts; analysis of interventions; emergency events

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2022
Datum podání práce: 8. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: