Využití XR v odvětvích průmyslu a jejich vývoj

Název práce: Využití XR v odvětvích průmyslu a jejich vývoj
Autor(ka) práce: Trabelsi, Kamel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Korčák, Jiří
Oponenti práce: Valový, Marcel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje zjištění využití XR v různých odvětvích průmyslu a vývoji užívaných metod. V první části práce byla provedena rešerše literatury a byly definovány pojmy, které souvisí s problematikou XR. Následně byl popsán vývoj a možnosti metod užití těchto systémů. Ve druhé části bylo provedeno kvantitativní dotazníkové šetření s cílem odpovědět na dvacet jedna dílčích výzkumných otázek spojených s úrovní využití XR v různých odvětvích průmyslu, z čehož jedna část dotazníku vycházela z předchozích studií a ve druhé se jednalo o standardizovaný dotazník SUS (System Usability Scale). Dotazník vyplnilo celkem 52 respondentů z řad společností využívající XR ve svých procesech. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina respondentů reagovala na využití XR v procesech daných společností kladně. Vzhledem k rychle vyvíjejícímu se trhu je důležité, aby se společnosti zaměřily na další rozvoj a výzkum metod užití XR.
Klíčová slova: Headset; Rozšířená realita; Smíšená realita; Technologie; Virtuální realita
Název práce: The use of XR in industries and their development
Autor(ka) práce: Trabelsi, Kamel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Korčák, Jiří
Oponenti práce: Valový, Marcel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to finding out the use of XR in different industries and the development of the methods used. In the first part of the thesis, a literature search was conducted, and terms related to XR were defined. Subsequently, the development and possible methods of use of these systems were described. In the second part, a quantitative questionnaire survey was conducted to answer twenty-one sub-research questions related to the level of XR usage in different industries, one part of the questionnaire was based on previous studies and the other part was a standardized SUS (System Usability Scale) questionnaire. A total of 52 respondents from companies using XR in their processes completed the questionnaire. The results showed that most respondents responded positively to the use of XR in the companies' processes. Given the rapidly evolving market, it is important for companies to focus on further development and research into methods of using XR.
Klíčová slova: Technology; Virtual reality; Headset; Extended reality; Mixed reality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2023
Datum podání práce: 9. 12. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: