Návrh SSBI Řešení pro Hodnocení Výkonnosti Dodavatelů

Název práce: Design of SSBI Solution for Supplier Performance Assessment
Autor(ka) práce: Khachatryan, Silvi
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Karabut, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis details the design of a Self-Service Business Intelligence (SSBI) solution for assessing the performance of IT service suppliers in a corporate setting. The primary aim is to automate reporting through a Power BI dashboard, which enhances visibility into supplier performance, focusing on adherence to Underpinning Contracts (UCs). The research begins with a thorough literature review encompassing business intelligence, SSBI, and data visualization, followed by a detailed analysis of the company's current performance assessment methods and the role of underpinning contracts. The development of the dashboard involved close collaboration with company stakeholders and suppliers, prioritizing data accuracy, functionality, and ease of use. The Power BI dashboard was carefully designed to provide a detailed analysis of supplier performance, particularly in relation to incident resolution. Having undergone extensive testing, the dashboard is now actively utilized by key users, offering up-to-date insights, and enhancing decision-making processes regarding supplier management.
Klíčová slova: supplier performance; dashboard; Underpinning Contract; Power BI; SSBI
Název práce: Návrh SSBI Řešení pro Hodnocení Výkonnosti Dodavatelů
Autor(ka) práce: Khachatryan, Silvi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Karabut, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zavývá návrhem SSBI (Self-Service Business Intelligence) řešení pro hodnocení výkonnosti dodavatelů IT služeb v podnikovém prostředí. Hlavním cílem je automatizace reportingu prostřednictvím dashboardu Power BI, který zvyšuje přehled o výkonnosti dodavatelů se zaměřením na dodržování Podpůrných smluv (UC). Výzkum začíná důkladným přehledem literatury zahrnujícím business intelligence, SSBI a vizualizaci dat, po němž následuje podrobná analýza současných metod hodnocení výkonnosti společnosti a role podpůrných smluv. Vývoj dashboardu zahrnoval úzkou spolupráci se zaměstnanci společnosti a dodavateli, přičemž prioritou byla přesnost údajů, funkčnost a snadnost použití. Power BI dashboard byl pečlivě navržen tak, aby poskytoval podrobnou analýzu výkonnosti dodavatelů, zejména ve vztahu k řešení incidentů. Po rozsáhlém testování je nyní dashboard aktivně využíván klíčovými uživateli společnosti, kterým nabízí aktuální informace a zlepšuje rozhodovací procesy týkající se řízení dodavatelů.
Klíčová slova: SSBI; výkon dodavatele; dashboard; Podpůrná Smlouva; Power BI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2023
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85912/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: