Ocenění rodinné firmy Optomont a.s

Název práce: Ocenění rodinné firmy Optomont a.s
Autor(ka) práce: Bujok, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálek, Jan
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Optomont a.s. pro účely hypotetického prodeje k datu 31. 3. 2023. Práce se zaměřuje na detailní analýzu a ocenění této společnosti. V rámci práce jsou představeny základní informace o společnosti Optomont a.s., včetně historie a oboru podnikání. Dále je provedena strategická analýza společnosti, která se zaměřuje na analýzy výnosového potenciálu podniku, s důrazem na prognózu tržeb a ziskovosti. Finanční analýza zahrnuje analýzu finančních výkazů a klíčových ukazatelů. Dále je provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, která slouží jako podklad pro metodu oceňování podniku Na základě těchto analýz a dat je sestaven finanční plán pro budoucí období. Ocenění společnosti je provedeno výnosovou metodou, konkrétně metodou DCF Entity, a podpořeno metodou odvětvových multiplikátorů. Výsledkem této práce je odhad intervalu hodnoty společnosti Optomont a.s.
Klíčová slova: Oceňování podniku; Strategická analýza; DCF Entity; Finanční analýza, ; Finanční plán; Generátory hodnoty
Název práce: Valuation of the company Optomont a.s
Autor(ka) práce: Bujok, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Jan
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this master‘s thesis is to determine the market value of Optomont a.s. for the purposes of a hypothetical sale as of March 31, 2023. The thesis focuses on a comprehensive analysis and valuation of this company. It begins with an introduction to the fundamental information about Optomont a.s., including its history and business sector. Subsequently, a strategic analysis of the company is conducted, emphasizing the examination of the revenue potential of the business, particularly focusing on revenue and profitability forecasts. Furthermore, the financial analysis entails an assessment of the company‘s financial statements and key performance indicators. An analysis and projection of value drivers are period si to serve as the foundation for the valuation method. Based on these analyses and data, a financial plan for future period sis constructed. The company‘s valuation is executed using the income approach, specifically the DCF Entity method, and complemented by industry-specific multiplier methods. The result of this thesis is an estimate of the range of Optomont a.s.‘s value.
Klíčová slova: Business Valuation; Strategic Analysis; DCF Entity; Financial Analysis; Financial Plan; Value Drivers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2023
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84946/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: