Webová aplikace umožňující uživateli řídit a snižovat rizika a hrozby spojené s investováním do kryptoměn

Název práce: Webová aplikace umožňující uživateli řídit a snižovat rizika a hrozby spojené s investováním do kryptoměn
Autor(ka) práce: Mikula, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Valový, Marcel
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Přítomnost kryptoměn nelze v posledních letech přehlédnout. V době psaní této práce cena největší kryptoměny – Bitcoinu – opět atakuje hranici milionu korun českých. A je to právě jeho astronomická cena, která na trh přivádí neinformované investory, kteří si neuvědomují možná rizika investování do tohoto druhu aktiv. Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory investování do kryptoměn. Cílem práce je vytvořit funkční webovou aplikaci, která by uživatelům pomáhala rizikové faktory řídit a snižovat. Práce začíná důkladnou rešerší, která popisuje nejčastější rizika a rozebírá investování do kryptoměn prismatem behaviorálních věd. Dále je proveden výzkum formou strukturovaných rozhovorů a tematické analýzy. Výsledky přinášejí zjištění, že majorita investorů vstupuje na trh impulzivně pod tíhou strachu z promeškání a sociálních sítí. Na základě rešerše a provedeného výzkumu je navržena a implementována webová aplikace, která výše uvedené faktory spojené s investováním adresuje a snaží se jejich negativní dopad minimalizovat. Výsledným artefaktem je zdrojový kód plně funkční aplikace implementované v moderním paradigma pomocí nejmodernějších programovacích frameworků Nuxt.js (front-end) a Laravel (back-end). Pro objektivní zhodnocení přínosu a potenciálního přínosu této webové aplikace autor vykonal obsáhlou kvalitativní analýzu nad interview s jejími třemi pilotními uživateli.
Klíčová slova: TailwindCSS; PHP; behaviorální ekonomie; Laravel; JavaScript; Nuxt.js; investice; kryptoměny; webová aplikace; řízení rizik
Název práce: Web application that allows the user to manage and mitigate the risks and threats associated with investing in cryptocurrencies
Autor(ka) práce: Mikula, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Valový, Marcel
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presence of cryptocurrencies cannot be overlooked in recent years. At the time of writing, the price of the largest cryptocurrency – Bitcoin – is once again hitting the million Czech crowns mark. And it is its astronomical price that brings uninformed investors to the market who are unaware of the potential dangers of investing in this type of asset. This bachelor thesis deals with the risk factors of investing in cryptocurrencies. The aim of the thesis is to create a functional web application to help users manage and reduce the risk factors. The thesis begins with a thorough research that describes the most common risks and discusses cryptocurrency investing through the prism of behavioral science. Next, research is conducted through structured interviews and thematic analysis. The results yield the finding that most investors enter the market impulsively under the weight of fear of missing out and social networks. Based on the research, a web application has been designed and implemented to address the above factors associated with investing and try to minimize their negative impact. The resulting artifact is the source code of a fully functional application implemented in a modern paradigm using the latest programming frameworks Nuxt.js (front-end) and Laravel (back-end). To objectively assess the benefits and potential benefits of this web application, the author conducted extensive qualitative analysis over interviews with its three pilot users.
Klíčová slova: Laravel; cryptocurrencies; behavioral economics; JavaScript; Nuxt.js; PHP; investments; risk management; TailwindCSS; web application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2023
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83394/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: