Vnímání značek fastfoodových řetězců mladou generací

Název práce: Vnímání značek fastfoodových řetězců mladou generací
Autor(ka) práce: Karlík, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Albrechtová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vnímáním značek fastfoodových řetězců mladou generací. Cílem práce je zjistit, jak jsou vnímány značky McDonald’s, KFC a Burger King generací Z ve věku od 11 do 26 let. Předmětem zkoumání jsou postoje respondentů, asociace se značkami a zjištění důvodů, proč konzumují nebo nekonzumují jídlo z fastfoodových řetězců. Teoretická část se zaměřuje na značku, loajalitu zákazníků a spotřební chování mladých lidí. V metodologické části jsou definovány dvě výzkumné otázky a popsány použité metody a data. Praktická část poskytuje základní přehled o značkách McDonald’s, KFC a Burger King, interpretuje výsledky a formuluje doporučení. Primárním doporučením je zlepšit vnímání značky Burger King pomocí marketingové komunikace, protože je značka brána, jako poslední možnost při výběru z těchto tří značek a samotná značka je vnímána jako nudná a nezajímavá.
Klíčová slova: značka; image značky ; spotřební chování; fastfoodové řetězce; generace Z
Název práce: Young generation's perception of fast food brands
Autor(ka) práce: Karlík, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Albrechtová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the perception of fast food chain brands by the young generation. The aim of the thesis is to find out how the McDonald's, KFC and Burger King brands are perceived by generation Z aged between 11 and 26 years. The subjects of investigation are respondents' attitudes, associations with brands and finding out the reasons why they consume or do not consume food from fast food chains. The theoretical part focuses on the brand, customer loyalty and consumption behavior of young people. In the methodological part, two research questions are defined and the methods and data used are described. The practical part provides a basic overview of the McDonald's, KFC and Burger King brands, interprets the results and formulates recommendations. The primary recommendation is to improve the perception of the Burger King brand through marketing communication because the brand is taken as the last option among the three brands and the brand itself is perceived as boring and uninteresting.
Klíčová slova: generation Z; brand; consumer behaviour; fast food chains; brand image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: