Komunikace Národního divadla s vysokoškolskými studenty

Název práce: Komunikace Národního divadla s vysokoškolskými studenty
Autor(ka) práce: Kruková, Sarah
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Hanáčková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na identifikaci a optimalizaci marketingové komunikace Národního divadla v Praze směrem k vysokoškolským studentům. Teoretická část práce se věnuje současným výzkumům kulturních institucí analyzující publikum, popisuje základní pojmy marketingové komunikace i se zaměřením na divadlo. Praktická část obsahuje analýzu sekundárních dat o více než 600 studentech, expertní rozhovor se zaměstnankyní Národního divadla Kateřinou Hanáčkovou a 8 hloubkových rozhovorů s vysokoškolskými studenty. Data poskytují ucelený pohled na praktickou stránku marketingové komunikace v kulturním (divadelním) sektoru. Výsledky naznačují, že studenti projevují různorodé preference vůči Národnímu divadlu, s důrazem na zájmy a studijní obory. Závěry zdůrazňují potřebu dlouhodobé strategie marketingové komunikace, která aktivně oslovuje cílovou skupinu a motivuje ji k návštěvě divadla, zároveň klade důraz na transparentní informace o divadelních představeních.
Klíčová slova: studenti VŠ; marketing v kulturním sektoru; Národní divadlo; marketingová komunikace
Název práce: Communication of the National Theatre with University students
Autor(ka) práce: Kruková, Sarah
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Hanáčková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on identification and optimization of marketing communication of the National Theatre in Prague towards university students. The theoretical part of the Master‘s Thesis explores current research on cultural institutions analyzing their audiences, with a specific emphasis on the age group of students. It describes fundamental concepts of marketing communication, followed up by the context of the theater. The practical part of the thesis includes an analysis of secondary data from over 600 students, an expert interview with National Theatre employee Kateřina Hanáčková and 8 in-depth interviews with university students. Mentioned data provide a comprehensive view of the practical aspects of marketing communication in the cultural (theatrical) sector. The results indicate that students exhibit diverse preferences towards the National Theatre, emphasizing their interests and fields of study. The conclusions highlight the necessity of a long-term marketing communication strategy that actively engages the target audience and motivates them to attend the theater, while also emphasizing transparent information about theatrical performances.
Klíčová slova: National Theatre; University students; Marketing Communication; Marketing in the Cultural Sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2022
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80179/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: