Strategie rozvoje elektromobility a ekonomika jejich provozu v podmínkách České republiky

Název práce: Strategie rozvoje elektromobility a ekonomika jejich provozu v podmínkách České republiky
Autor(ka) práce: Landa, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hönig, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá nalezením bodu zlomu, od kterého se v určitých, předem specifikovaných scénářích, vyplatí zvolit elektromobil. Druhým parametrem měření je emisní náročnost celého životního cyklu vozu a jeho zdroje energie. V práci jsou reflektovány proměnné, které ovlivňují celkový výsledek, jako například zdroj energie, efektivnost motoru, vliv počasí, ceny paliv či energetický mix. Finálním výsledkem práce je identifikace bodu, od kterého se na území České republiky vyplatí zvolit elektromobil před ICE vozem.
Klíčová slova: Emise vozu; Elektromobilita; E-mobilita
Název práce: Electromobility development strategy and economics of their operation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Landa, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hönig, Vladimír
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with finding the tipping point from which it is worth choosing an electric car in certain pre-specified scenarios. The second measurement parameter is the emission intensity of the whole life cycle of the car and its energy source. The paper reflects variables that influence the overall result, such as the energy source, engine efficiency, weather, fuel prices or energy mix. The final result of the thesis is the identification of the point from which it is worth choosing an EV over an ICE car in the Czech Republic.
Klíčová slova: electromobility; E-mobility; Vehicle emissions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: