Hospodářsko-sociální dopady imigrace do vybraných zemí – Rakouská republika a Spolková republika Německo v letech 2012-2022

Název práce: Hospodářsko-sociální dopady imigrace do vybraných zemí – Rakouská republika a Spolková republika Německo v letech 2012-2022
Autor(ka) práce: Groman, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení hospodářských a sociopolitických dopadů imigrace občanů třetích zemí do Rakouska a Německa během let 2012-2022. Bakalářská práce se věnuje dané problematice za účelem zkoumání dílčích dopadů imigrace na stěžejní oblasti těchto zemí, které jsou charakteristické relativně otevřenými migračními politikami. Teoretická část práce poskytuje komplexní přehled terminologie migrace a osvětluje různé faktory vedoucí k migraci. Následně je hlubší analýzou zkoumána struktura migrace občanů třetích zemí do těchto zemí, která se svými jednotlivými aspekty odlišuje od tradičního typu evproské migrace mezi členskými zeměmi. Praktická část dále odhaluje řadu překážek a výzev v kontextu integrace občanů třetích zemí. Významným zjištěním této části práce je identifikace značných rozdílů mezi imigranty a domácími občany cílových zemí v rámci struktur dosaženého vzdělání a integrace na pracovních trzích. V důsledku tohoto jevu dochází ke vzniku dalších překážek z hlediska budoucího vývoje, a proto lze konkrétní druh imigrace označit za nežádoucí. Na základě zjištení plynoucích z výzkumu v závěrečných kapitolách práce, vyplývá, že celkové dlouhodobé hospodářské dopady nejsou jednoznačné především z nedostatku dat v oblasti ekonomických výnosů z migrace (daňové výnosy, sociální odvody). Nicméně z krátkodobého a střednědobého časového hlediska dochází k růstu podílu vyčleněných výdajů obou zemí ze státních rozpočtů. Dopady na státní rozpočet a sociální oblast jsou spíše negativní navzdory politickým snahám o úspěšné řešení integrace uprchlíků.
Klíčová slova: Rakouská republika; Migrace; Spolková republika Německo
Název práce: Economic and Social Impacts of Immigration in Selected Countries – Republic of Austria and Federal Republic of Germany in the Years 2012–2022
Autor(ka) práce: Groman, Oliver
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to assess the economic and sociopolitical impacts of third-country nationals' immigration to Austria and Germany between 2012 and 2022. The thesis examines the partial impacts of immigration on pivotal areas of these countries, characterized by relatively open migration policies. The theoretical section provides a comprehensive overview of migration terminology and elucidates various factors driving migration. Subsequently, the thesis delves deeper into analyzing the structure of third-country nationals' migration to these countries, which, in its different aspects, differs from the traditional European intra-member state migration. The practical part uncovers several obstacles and challenges regarding the integration of third-country nationals. A significant finding of this section is the identification of notable differences between immigrants and domestic citizens of these target countries concerning educational attainment structures and labor market integration. Consequently, this phenomenon creates further obstacles for future development, thereby labeling specific immigration types as undesirable Based on research findings in the concluding chapters, it emerges that the overall long-term economic impacts are inconclusive due primarily to insufficient data on economic returns from migration (tax revenues, social contributions). Nevertheless, in the short to medium term, both countries' allocated expenditure from state budgets is increasing. Despite political efforts toward successful refugee integration, the impacts on state budgets and the social sphere are predominantly negative.
Klíčová slova: Migration; Federal Republic of Germany; Republic of Austria

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: