Vyhodnocení dopadu "Share of Search" na velikost podílu firem na vybraných trzích v ČR v letech 2019-2022

Název práce: Vyhodnocení dopadu "Share of Search" na velikost podílu firem na vybraných trzích v ČR v letech 2019-2022
Autor(ka) práce: Janoušek, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Makovička, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dopadu metriky Share of Search na tržní podíly firem působících na území České republiky v odvětví energetických nápojů a sportovního oblečení a obuvi v období mezi lety 2019 a 2022. Na základě výsledků je vyhodnocena vhodnost metriky pro stanovení měřitelných cílů a řešení problému principal-agent. Práce zkoumá vztah metriky Share of Search a skutečných tržních podílů pomocí korelace a regrese mezi podílem na trhu vyhledávání a reálnými podíly firem během zkoumaného období. Je zde zdůrazněna aktuálnost tématu, zejména v kontextu rychlého přijetí metriky Share of Search vytvořené roku 2020, a rozšiřuje existující poznatky o vztahu mezi hledaností a skutečnými tržními podíly. Práce potvrzuje částečnou relevanci metriky Share of Search pro určité značky a trhy. Omezení metriky je zejména v nekonzistentnosti výsledků. V případě korelace se jednalo o volatilitu hodnot Pearsonova koeficientu, jež nabývá střídavě kladných a záporných hodnot, což omezuje využitelnost metriky pro stanovení měřitelných cílů. Z pohledu regrese se podařilo u vybraných značek potvrdit vliv hledanosti na podíl na trhu. V žádném modelu se však tento vliv nepodařilo potvrdit u všech značek, díky čemuž je využitelnost metriky pro stanovení měřitelných cílů a eliminaci problému principal-agent taktéž nedostatečná.
Klíčová slova: korelace; obrat; Share of Search; regrese; teorie firmy; zisk
Název práce: Evaluation of the impact of "Share of Search" on the size of the market share of companies in selected markets in the Czech Republic in 2019-2022
Autor(ka) práce: Janoušek, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Makovička, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on analysing the impact of the Share of Search metric on the market shares of firms operating in the Czech Republic in the energy drinks and sportswear and footwear sectors between 2019 and 2022. The results are used to evaluate the suitability of the metric for setting measurable targets and solving the principal-agent problem. The thesis investigates the relationship between Share of Search metric and actual market shares by using correlation and regression between Share of Search and actual market shares of firms during the study period. The relevance of the topic is highlighted, especially in the context of the rapid adoption of the Share of Search metric created in 2020, and extends existing knowledge on the relationship between search and actual market shares. The paper confirms the partial relevance of the Share of Search metric for certain brands and markets. The limitation of the metric is mainly in the inconsistency of the results. In the case of correlation, it was the volatility of Pearson's coefficient values, which takes alternating positive and negative values, limiting the metric's usefulness for setting measurable targets. In terms of regression, the effect of search on market share was confirmed for some brands. However, no model confirmed this effect for all brands, which also makes the metric's usefulness for setting measurable targets and eliminating the principal-agent problem insufficient.
Klíčová slova: Share of Search; profit; regression; correlation; turnover; theory of the firm

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: