Specifika manažerského řízení významných pražských orchestrů

Název práce: Specifika manažerského řízení významných pražských orchestrů
Autor(ka) práce: Eben, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o významných pražských orchestrech a specifikách jejich manažerského řízení z hlediska marketingu. Pro výzkum byl zvolen orchestr České filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a PKF – Prague Philharmonia. V teoretické části je nastíněn určitý kontext a teoretický základ pro výzkum. Je zde uvedena historie zkoumaných institucí a pozadí ekonomického fungování kulturních organizací. Dále se teoretická práce věnuje marketingovým specifikům institucí v oblasti kultury či konkrétně symfonických orchestrů. Praktická část čerpá z kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou rozebírány marketingové otázky ve zkoumaných institucích s přesahem do ekonomické a umělecké roviny. V závěru jsou zodpovězeny výzkumné otázky a formulována doporučení vyplývající z výzkumu.
Klíčová slova: orchestr; marketing; manažerské řízení; právní forma; marketing v orchestru
Název práce: Specifics of managerial management of major Prague orchestras
Autor(ka) práce: Eben, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šmíd, Ilja
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with major Prague orchestras and the specifics of their management from the marketing point of view. The orchestras chosen for this research was the Czech Philharmonic Orchestra, the Prague Symphony Orchestra and PKF – Prague Philharmonia. The theoretical part outlines some context and theoretical basis for the research. The history of the institutions under study and the background of the economic functioning of cultural organisations are presented. Furthermore, the theoretical work focuses on the marketing specifics of institutions in the field of culture or specifically symphony orchestras. The practical part draws on qualitative research in which marketing issues in the institutions under study are analysed with an overlap into the economic and artistic level. It concludes by answering the research questions and formulating recommendations arising from the research.
Klíčová slova: orchestra; managerial management; marketing; marketing in orchestra; legal form

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: