Transformace práce na dálku: hodnocení dopadů po pandemii na zaměstnance a vedení společnosti

Název práce: Teleworking Transformation: Evaluating Post-Pandemic Impacts on Employees and Corporate Leadership
Autor(ka) práce: Khachatrian, Karen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Kronberger, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to explore the dynamics of teleworking, emphasizing a comparison between the pre-COVID and post-COVID periods. The study investigates both the positive and negative impacts of teleworking on employees and focuses on understanding the obstacles to teleworking adoption from a company leadership perspective. A mixed method approach was implemented including questionnaire with 100 employees of different European and American countries and five in-depth interviews of companys’ leaders. The findings of this research offer valuable insights for employees, corporate leaders, and policymakers navigating the evolving teleworking landscape. Recommendations and summaries are based on the results obtained from the conducted questionnaire and interviews.
Klíčová slova: Teleworking; Remote working; COVID-19; Pandemic
Název práce: Transformace práce na dálku: hodnocení dopadů po pandemii na zaměstnance a vedení společnosti
Autor(ka) práce: Khachatrian, Karen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Kronberger, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat dynamiku práce na dálku s důrazem na její srovnání v období před pandemií covid a po ní. Ukazuje také pozitivní i negativní dopad práce na dálku na zaměstnance. Práce si dále klade za cíl vysvětlit překážky adaptace práce na dálku z pohledu vedení společností. Pro účely naplnění cíle bylo provedeno dotazníkové šetření se 100 zaměstnanci z Evropy a Ameriky a pět hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky společností. Výstupy tohoto výzkumu budou přínosná pro zaměstnance, manažery a zákonodárce, kteří se pohybují v rozvíjejícím se prostředí práce na dálku. Všechna doporučení a shrnutí byla provedena na základě výsledků z provedeného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů.
Klíčová slova: COVID-19; Pandemie; Práce na dálku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86226/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: