Verejný priestor a cyklistická infraštruktúra mesta Trnavy

Název práce: Verejný priestor a cyklistická infraštruktúra mesta Trnavy
Autor(ka) práce: Pažitková, Izabela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je popísať možnosti a limity ďalšieho rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Trnave. Práca sa venuje nielen súčasnému stavu, ale snaží sa získať prehľad o možnostiach dlhodobého rozvoja cyklistickej dopravy mesta, prostredníctvom čerpania poznatkov z medzinárodných postupov cyklistických miest a za priblíženia obmedzení, ktoré predstavuje existujúci legislatívny rámec sledovaného prostredia.
Klíčová slova: mestský verejný priestor; priestorové plánovanie; Cyklistická infraštruktúra
Název práce: Verejný priestor a cyklistická infraštruktúra mesta Trnavy
Autor(ka) práce: Pažitková, Izabela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsat možnosti a limity dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury v Trnavě. Práce se zabývá nejen současným stavem, ale snaží se rovněž získat přehled o možnostech dlouhodobého rozvoje cyklistické dopravy ve městě, a to na základě poznatků ze zahraniční praxe cyklistických měst a s ohledem na omezení, která představuje stávající legislativní rámec zkoumaného prostředí.
Klíčová slova: Cyklistická infrastruktura ; prostorové plánování; městský veřejný prostor
Název práce: Public space and cycling infrastructure of the town Trnava
Autor(ka) práce: Pažitková, Izabela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to describe the possibilities and limits of further development of cycling infrastructure in Trnava. The thesis not only addresses the current situation, but also tries to gain an overview of the possibilities for the long-term development of the city’s cycling transport, by drawing knowledge from international practices of cycling cities and by approaching the constraints posed by the existing legislative framework of the environment under study.
Klíčová slova: Cycling infrastructure; urban public space; land use

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85890/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: