Analýza konkurence v odvětví únikových her společnosti Mazement

Název práce: Analýza konkurence v odvětví únikových her společnosti Mazement
Autor(ka) práce: Šahini, Edis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukupová, Jana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat konkurenci únikových her společnosti Mazement. Výsledku je dosaženo přes analýzu samotné firmy, trhu únikových her v Praze a konkurentů na trhu. Práce využívá kvantitativní výzkum se stanovenou hypotézou, podle které se předpokládá, že firmy na trhu únikových her se blíží monopolistické konkurenci. V teoretické části práce jsou popsány základy teorie konkurence a způsoby analýzy. V praktické části je analyzováno vnější prostředí a vnitřní prostředí. Analýza vnějšího prostředí porovnává jednotlivé konkurenty, zatímco analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na nalezení konkurenčních výhod společnosti Mazement. Před závěrem jsou strategické doporučení pro společnost Mazement, které vyplývají ze zpracované analýzy. Závěr obsahuje vyhodnocení analýzy, poznatky z provedené analýzy trhu a navrhované budoucí kroky pro společnost Mazement.
Klíčová slova: Analýza; Konkurence; Únikové hry
Název práce: Competitive analysis of company Mazement
Autor(ka) práce: Šahini, Edis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Soukupová, Jana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the competition of Mazement's escape games. The result is achieved by analysing the company itself, the market of escape games in Prague and the competitors on the market. The thesis uses quantitative research with a stated hypothesis, which assumes that firms in the escape game market are close to monopolistic competition. The theoretical part of the thesis describes the basics of competition theory and methods of analysis. In the practical part, the external environment and the internal environment are analysed. The analysis of the external environment compares individual competitors, while the analysis of the internal environment focuses on finding Mazement's competitive advantages. Before the conclusion, there is a chapter that deals with the strategic recommendations for Mazement. These recommendations result from the analysis carried out. The conclusion contains the results of the market analysis carried out, followed by a summary of the competitive advantages. The conclusion evaluates the hypothesis.
Klíčová slova: analysis; Competition; escape games

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: