Návrh marketingových strategií pro zelený čaj: Analýza a modifikace kupního rozhodování spotřebitele

Název práce: Návrh marketingových strategií pro zelený čaj: Analýza a modifikace kupního rozhodování spotřebitele
Autor(ka) práce: Trnka, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Strauss , Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce podrobněji zkoumá nákupní rozhodování spotřebitelů v oblasti prémiových japonských zelených čajů v České republice, zkoumá faktory ovlivňující jejich preference a navrhuje marketingové strategie pro cílenou komunikaci a zvýšení poptávky. Kromě osobních, sociálních, psychologických a ekonomických aspektů, které formují spotřebitelské preference mezi různými typy a cenovými kategoriemi čajů, práce přináší konkrétní návrhy pro marketingové komunikace, zahrnující efektivní využití těchto poznatků pro zvýšení prodejnosti prémiových čajů. Teoretický přínos práce spočívá v rozšíření poznatků o faktorech ovlivňujících nákupní rozhodování spotřebitelů v segmentu prémiových japonských zelených čajů. Prakticky poskytuje konkrétní strategie a doporučení pro marketingovou komunikaci a zlepšení prodejnosti těchto čajů na českém trhu. Výsledky práce spojují teoretickou bázi s praktickými doporučeními pro marketingové aktivity.
Klíčová slova: Preference spotřebitelů; Zelený čaj; Kupní rozhodovací proces; Marketingové strategie
Název práce: Designing marketing strategies for green tea: analysis and modification of consumer shopping decisions
Autor(ka) práce: Trnka, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Strauss , Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis delves into the consumer purchasing decisions for premium Japanese green teas in the Czech Republic, examining factors influencing their preferences and proposing marketing strategies for targeted communication and demand increase. It considers personal, social, psychological, and economic aspects shaping consumer preferences across different types and price categories of teas. The thesis offers specific suggestions for marketing communications, effectively utilizing these insights to boost the sales of premium teas. The theoretical contribution lies in expanding knowledge about factors affecting consumer purchasing decisions in the premium Japanese green tea segment. Practically, it provides specific strategies and recommendations for marketing communication to improve sales in the Czech market, integrating theoretical foundations with practical marketing recommendations.
Klíčová slova: Green Tea; Marketing Strategies; Purchasing Decision Process; Consumer Preferences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: