Možnosti marketingové orientace Lobkowiczkého paláce

Název práce: Možnosti marketingové orientace Lobkowiczkého paláce
Autor(ka) práce: Karešová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá vliv funkce marketingu na památku Lobkowiczkého paláce. Zabývá se propojením oblast kultury a marketingu s cílem zhodnotit aktuální marketingovou situaci památky a navrhnout doporučení vhodná pro budoucí implementaci. V teoretické části práce se zaměřuji na vymezení pojmů z oblasti kultury, marketingu a jeho obecných přínosů na kulturní památky, marketingového mixu a významu návštěvníka. Praktická část se orientuje více na památku Lobkowiczkého paláce. Za pomoci sekundárních zdrojů a vedeného rozhovoru popisuje marketingový a komunikační mix památky. Praktická část je doplněna o dotazníkové šetření a SWOT analýzu pro komplexní zachycení aktuální marketingové situace. V závěru práce jsou shrnuty poznatky celé práce a popsána vhodná marketingová doporučení.
Klíčová slova: Lobkowiczký palác; marketingový mix; kulturní památka; návštěvník; marketing
Název práce: Possibilities of marketing orientation of the Lobkowicz Palace
Autor(ka) práce: Karešová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master's thesis explores the impact of marketing on the Lobkowic Palace cultural site. It examines the intersection of cultural and marketing domains with the aim of assessing the current marketing situation of the site and proposing recommendations suitable for future implementation. In the theoretical part of the thesis, I focus on defining key terms in the cultural domain, marketing and its benefits for cultural monuments, the marketing mix, and the importance of visitors. The practical section focuses more on the Lobkowicz Palace itself. Utilizing secondary sources and conducted interviews, it describes the marketing and communication mix of the Palace. The practical part is complemented by a questionnaire survey and SWOT analysis for a comprehensive understanding of the current marketing situation. The conclusion of the thesis summarizes the findings and outlines appropriate marketing recommendations.
Klíčová slova: visitor; cultural site; Lobkowicz Palace; marketing mix; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: