Nákupní chování ve vybraném segmentu - rybářské potřeby

Název práce: Nákupní chování ve vybraném segmentu - rybářské potřeby
Autor(ka) práce: Barták, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nákupního chování českých rybářů v segmentu rybářských potřeb. Cílem je odhalit klíčové faktory ovlivňující jejich rozhodovací proces při nákupu. Výzkum kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy: dotazníkové šetření poskytuje široký přehled nákupních preferencí rybářů, zatímco polostrukturované rozhovory s experty a rybáři nabízejí hlubší vhled do specifických aspektů a motivací za jejich rozhodnutími. Zjištění zdůrazňují významnost osobních doporučení a věrnosti k oblíbeným značkám, jakož i převládající roli online kanálů, přesto tyto nelze považovat za úplné náhrady tradičních kamenných obchodů. Práce přináší ucelený pohled na nákupní chování v tomto specifickém tržním segmentu a nabízí cenné postřehy pro prodejce a výrobce rybářských potřeb, jak lépe oslovit a uspokojit potřeby svých zákazníků.
Klíčová slova: nákupní rozhodovací proces; rybářské potřeby; spotřební chování
Název práce: Purchasing behaviour in a selected segment - fishing tackle
Autor(ka) práce: Barták, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis focuses on the analysis of Czech fishermen's purchasing behaviour in the fishing tackle segment. The aim is to reveal the key factors influencing their purchasing decision-making process. The research combines quantitative and qualitative approaches: a questionnaire survey provides a broad overview of fishermen's purchasing preferences, while semi-structured interviews with experts and fishermen offer deeper insights into specific aspects and motivations behind their decisions. The findings highlight the importance of personal recommendations and brand loyalty as well as the prevalent role of online channels, yet these cannot be considered as complete substitutes for traditional brick-and-mortar stores. The paper provides a comprehensive view of buying behaviour in this specific market segment and offers valuable insights for retailers and manufacturers of fishing tackle on how to better reach and satisfy their customers' needs.
Klíčová slova: purchase decision process; fishing tackle; consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: