Porovnání trhů práce v České republice a Polsku v letech 1990-2004

Název práce: Porovnání trhů práce v České republice a Polsku v letech 1990-2004
Autor(ka) práce: Pekarovič, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním trhů práce v České republice a Polsku v letech 1990–2004, tedy od začátku období transformace do vstupu obou států do Evropské unie. Hlavním cílem práce je ověření hypotézy, že ve sledovaném období politika zaměstnanosti v České republice byla účinnější, než tomu bylo v Polsku a byla hlavní příčinou nižší míry nezaměstnanosti. Na základě analýzy vývoje nezaměstnanosti obou zemí, porovnání politiky zaměstnanosti obou států se podařilo vyvrátit, že by politika nezaměstnanosti byla hlavní příčinou nižší míry nezaměstnanosti v České republice. Byť mohla mít částečný vliv, neprokázalo se, že by byla hlavním faktorem rozdílného vývoje nezaměstnanosti. Nezaměstnanost tak byla výsledkem několika dalších faktorů. Přínosem práce je komplexní porovnání aspektů trhů práce a vývoje nezaměstnanosti včetně jeho příčin.
Klíčová slova: Česká republika; Polsko; trh práce; nezaměstnanost
Název práce: Comparison of the labor markets in the Czech Republic and Poland in 1990–2004
Autor(ka) práce: Pekarovič, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the comparison of the labor market in Czechia and Poland in the years 1990–2004, i.e. from the beginning of the transformation until the entry of both countries into the European Union. The main objective of the thesis is to test the hypothesis that unemployment policy in Czechia was more effective that it was in Poland and that was the main cause of lower unemployment rate. Based on the analysis of the development of unemployment in both countries and a comparison of the employment policy of both countries, it failed to confirm that employment policy was the main cause of lower unemployment rate in the Czechia. Although it may have a partial influence, it was not shown to be the main factor in the differential development of unemployment, which was the result of several other factors. The contribution of the thesis is a comprehensive comparison of aspects of labour markets and the development of unemployment including its causes.
Klíčová slova: Czechia; labour market; unemployment; Poland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: